نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

زنان تقریباً نیمی از جمعیت روستا را تشکیل می­ دهند و بیش از نیمی از فعالیت­ های اقتصادی- اجتماعی روستا متکی به فعالیت ­های آنان می­ باشد، اما قبل از سال 1970 چنین فرض می­ گردید که فرآیند توسعه، مردان و زنان را یکسان تحت تأثیر قرار می­ دهد چرا که در آن هنگام مقدار تولید با اقتصاد نقد، موازنه برقرار می­ نمود لذا قسمت اعظم کارهای زنان نادیده گرفته می­ شد. وقتی آشکار شد که توسعه اقتصادی فقر را از طریق اثرات «رخنه به پایین» به طور اتوماتیک ریشه کن نمی­ سازد، مسائل توزیع تساوی منافع برای مردان و زنان، در تئوری های توسعه اهمیت عمده­ای یافت و از این زمان بحث توسعه نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن مطرح گردید.
 
اعضای جوامع روستایی به طور اعم و زنان روستایی به طور اخص از جمله گنجینه­ های کشف نشده ­ای هستند که به علت عدم دستیابی به منابع فرهنگی و به ویژه عدم دسترسی به امکانات و تسهیلات آموزشی همواره در تنگنای استضعاف فرهنگی قرار داشته و هرگز نتوانسته ­اند در حد کمال از توانایی ­ها و استعدادهای فطری خدادادی خود بهره ­مند گردند و همواره در فرآیند توسعه مورد بی­ مهری  قرار گرفته­ اند.
نگاهی به وضعیت زنان روستایی ایران و میزان مشارکت زنان در برنامه ­ریزی ­های توسعه این امر را روشن­تر بیان می­ کند.

عنوان مقاله [English]

Examination of Ways for Greater Participation of Rural Women in Rural Development

نویسنده [English]

  • Sima Buzari

Member of Faculty, Institute of Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Women comprise almost half of the rural population, and more than half of rural socio-economic activities rely on their efforts, but before 1970 it was assumed that the process of development affected men and women equally, because at the time the amount of production was in balance with the cash economy; consequently much of the work by women was ignored. When it became clear that economic development does not automatically eradicate poverty through the effects of "penetrating down", the issue of equal distribution of benefits between men and women has become of major importance in developmental theories, and the topic of human force development and related issues have been raised.
The members of rural communities in general and rural women in particular are undiscovered treasures that have always suffered cultural deprivation due to lack of access to cultural resources and in particular the educational facilities. As a result, they have never been able to fully utilize their innate abilities and talents and have always faced inattention by the authorities and others in the process of development.
A look at the situation of rural women in Iran and the extent of participation of women in developmental planning will make this matter clearer.

1- آسایش- حسین، کارگاه برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، چاپ دوم 1376.
2-آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش.
3- حاتمی­نژاد- حسین، نیازهای آموزشی برای توسعه روستایی، رشد جغرافیا، شماره 23، 1369.
4- حیدری- علیقلی، بررسی عوامل مزاحم در جریان آموزش زنان روستایی ایران، سمینار وضعیت آموزش و ترویج زنان روستایی، وزارت جهادسازندگی، 1373.
5- سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، 1375.
6- شفیق- مسعود، اشتغال و فقر در جامعه روستایی ایران، بی­نا، 1371.
7- شهبازی- اسماعیل، زنان روستایی، شرکای توسعه کشاورزی و عمران روستایی، نامه فرهنگستان علوم، شماره 5، پاییز 1375.
8- شهبازی- اسماعیل، توسعه و ترویج روستایی، دانشگاه تهران، 1371.
9- عمادزاده- مصطفی، نظریه سرمایه انسانی، تحقیقات جغرافیایی شماره 18، پاییز 1369.
10- فشارکی- پریدخت، اثرات توسعه بر زنان در جهان سوم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 47، زمستان 1376.
11- هجرتی- محمدحسین، جغرافیا و توسعه روستایی( بررسی منطقه گناباد)، مرکز فرهنگ آباد، 1379.