نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

روساریو (Rosario) در آرژانتین به لحاظ کیفیت مسکن و دسترسی به زیرساخت­ های اجتماعی فیزیکی از طبقات متفاوتی برخوردار است. جهت ارزیابی نیاز بخش ­هایی که اخیراً تمرکززدایی شده ­اند، استفاده از ابزارهای جدید مدیریتی به منظور تحلیل امکانات و محدودیت ­ها ضروری است. کاربردGIS  می­ تواند به این ارزیابی کمک نماید. آن می­ تواند در خدمت مسکن عمومی برای آشکارنمودن مناطق مسئله­ دار و بهبود تخصیص منابع مورد استفاده قرار گرفته و به طور مؤثری به کارآمدی نیازهای مسکن کمک نماید و نابرابری ­های فضایی مربوط به زیرساخت­های اجتماعی را برای اغلب گروه­ های محروم مشخص سازد. همچنین تقاضای آشکار را برآورد و یا تقاضای استخراجی از شاخص ­ها مقایسه نماید. مطابق ارزیابی، شهر روساریو دارای تفاوت­ های کلی در بخش­های داخلی خود است. کاربرد ترکیبی تقاضای استخراجی با تقاضای آشکارسازی موارد نیاز مسکن ثابت می­ کند. خاصه را در جایی استخراجی از طریق شاخص ­ها، سطوح پائینی از تقاض را نشان داده یا به طورکلی از آن غافل می ­ماند. رشد تقاضای ابزارهای GIS و دسترسی به داده ­های آماری در فرم دیجیتال، ارزیابی نیاز به مسکن و تأثیراتش برروی نابرابری­ های فضایی را بهبود بخشیده و به هم مرتبط خواهد ساخت.

عنوان مقاله [English]

Assessment of Housing Needs Using GIS

نویسنده [English]

  • Rasul Ghorbani (Translator)

Member of Faculty, University of Tabriz

چکیده [English]

Rosario in Argentina has different classes in terms of housing quality and access to physical and social infrastructure. To evaluate the needs of recently decentralized departments, utilization of new management tools is needed to analyze facilities and constraints. The GIS application can contribute to this assessment. It can serve public housing by revealing problematic areas and improving resource allocation, and so contributing effectively to the efficiency of housing efforts and determination of spatial inequalities associated with social infrastructure that afflict most deprived groups. It can also help estimate the apparent demand and compare it with the demand extracted from indicators. According to the assessment, the city of Rosario contains basic disparities within its internal parts. The combined application of extractive and apparent demand for housing shows that in some cases the indices suggest less than real demands, or ignore them altogether. The growth of demand for GIS tools and access to statistical data in digital form will improve and unite the assessments of the need for housing and its impacts on spatial inequalities.

Martinez, Javier Alberto. 2000. "Evaluating housing needs with the use of GIS", Habitat International, Pergamon, MK, pp501-515.