نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

 در نگرش سیستمی و همه جانبه­ نگر دو مقوله روستا و شهر نه تنها نباید جدا از یکدیگر بررسی و تحلیل شوند، بلکه توسعه هر یک در گرو توسعه دیگری است. تا زمانی که نظام مدیریت روستایی همسنگ با نظام مدیریت شهری تدوین نگردد و تا وقتی زمینه­ های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی لازم در سطح سکونتگاه روستایی توسط مدیریت روستایی منسجم به وجود نیامده باشد، خوش بینانه خواهد بود، اگر تصور کنیم با تبدیل روستا به شهر مشکلات جامع روستایی رفع خواهد گردید. مقاله حاضر درصدد طرح مقدماتی اثرات ناشی از تبدیل روستا به شهر از سرشماری (1375-1365) از نظام سکونتگاهی ایران به منظور معرفی شرایط و معیارهای بهینه جهت موفقیت نسبی این سیاست در سطح ملی است.

عنوان مقاله [English]

Conversion of Large Villages to Cities (Case Study: The Census of 1986-1996)

نویسنده [English]

  • Parviz Rad

Graduate Student of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

چکیده [English]

In a systematic and comprehensive approach, the two categories of village and city should not only be analyzed as a whole (integrally), but the development of either one depends on the development of the other. As long as rural management system is not aligned with urban management system, and until the necessary social, economic and physical preconditions are not prepared by coherent rural management at the rural settlement level, it will be only too optimistic if we suppose that by converting village into city the broad rural problems will be solved. The present paper seeks to provide with a basic introduction of the effects of the transformation of village into a based on the 1986-1996 census of the Iranian settlement system in order to introduce optimum conditions and criteria for a relative success of this policy at the national level.

1- مؤمنی، مهدی- جغرافیای انسانی(2)- انتشارات محتشم- 1377.
2- رهنما، دکتر مجید- مسائل کشورهای آسیایی و آفریقایی- انتشارات دانشگاه تهران- 1350.
3- رضوانی، علی اصغر- مجموعه مقالات کنگره جغرافیایی ایران- به کوشش دکتر سیدرحیم منیری- جلد اول.
4- آرون، ریمون- جامعه شناسی کشور صنعتی (ترجمه رضا علوی)- انتشارات دانشگاه تهران- 1348.
5- فرید، یداله- جغرافیا و شهرشناسی- انتشارات دانشگاه تبریز- 1368.
6- مصاحبه مهندس علی نوذرپور- مدیرکل دفتر برنامه­­ریزی عمران.
7- مجله شهرداری­ها- سال اول- شمار5.
8- دستورالعمل ابلاغی معادن وزارت کشور به استانداری­ها مورخه 20/8/78.
9- شکویی، حسین- دیگاه­های نو در جغرافیای شهری- انتشارات سمت- جلداول.
10- گزارش ارسالی مدیرامور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری­ها معاون هماهنگی امور عمرانی در خصوص بار مالی تأسیس شهرداری­های جدید مورخ 19/12/77.
11- پروژه، تحقیقاتی ارزیابی سیاست ایجاد شهرداری در روستاهای  بزرگ- مهندسین مشاور پارت.
12- مهدی، طالب- مدیریت روستایی ایران- انتشارات دانشگاه تهران- 1371.
13- سازمان برنامه و بودجه- سرشماری نفوس و مسکن سال 1365.
14- سازمان برنامه و بودجه- فرهنگ آبادی­های کشور سال 1365.
15- حسنیان، فرخ و دیگران- شهرنشینی در ایران- انتشارات آگاه – سال 1363.
16- مرکز آمار ایران- ایران در آئینه آمار- 1362.
17- مشهدی زاده، دکتر مسعود- جغرافیای روستایی ایران- انتشارات دانشگاه پیام نور-1374.
18- مشهدی زاده، دهاقانی- ناصر- تحلیلی از ویژگی­های با برنامه­ریزی شهری در ایران- انتشارات دانشگاه علم و صنعت- 1373.
19- نظریان، اصغر- جغرافیای شهر ایران- انتشارات دانشگاه پیام نور- 1374.