نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای طبیعی و علوم محیطی دانشگاه دارهام

چکیده

ما به ندرت در مورد چگونگی دقت اندازه­ گیریهایی که انجام می­ دهیم فکر می­ کنیم. مقاله حاضر بعضی از مزایای تفکر در مورد خطاها و بسیاری از روش ­هایی که در آن خطاها، اندازه­ گیری ­های ما را در جغرافیای طبیعی تحت تأثیر قرار می ­دهند، را تشریح دقیق عدم قطعیت­ ها روشن شوند.
اساسا جغرافیای طبیعی، هنوز یک علم مبنی بر مطالعات میدانی است. و ما برای انجام کارهای جغرافیای طبیعی نیاز داریم که اندازه اشکال طبیعی و فرآیندهای محیطی را برداشت کنیم. به عنوان مثال در برنامه درسی سطح AEB-A سال 2010، انتظار می ­رود که داوطلبین، تحقیقات میدانی را برعهده گیرند، که در آن لازم است داده­ های میدانی اولیه، به دقت جمع­ آوری، ثبت و تفسیر شوند.
بهترین مثال، محاسبه دبی رودخانه است که نیازمند اندازه­گیری دو پارامتر شکل مجرای رودخانه و سرعت جریان است.

عنوان مقاله [English]

The Errors of Our Methods: Measurement in Natural Geography

نویسنده [English]

  • Shahram Bahrami (Translator)

Assistant Professor of Natural Geography and Environmental Sciences, Durham University

چکیده [English]

We rarely think about the accuracy of the measurements we carry out. The present paper explains some of the benefits of thinking about errors as well as the many ways by which errors affect our measurements in natural geography in order to remove related uncertainties.
Basically, natural geography is still a science dependent on field studies, and for natural geographic examinations we need to measure the size of natural shapes and environmental processes. For example, in the 2010 AEB-A Curriculum, volunteers are expected to conduct field research in which it is necessary to collect, record and interpret raw field data accurately.
The best example is calculation of river flow rate, which requires the measurement of the two parameters of river’s shape of passageway and velocity of the flow.