نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا

چکیده

مقاله حاضر خلاصه­ ای از طرح پژوهشی «حوضه آبخیز سیاهرود- رودبار» می­ باشد که نگارنده مدیر داخلی و کارشناس و تهیه کننده بخش فیزیوگرافی و فرسایش- رسوبی آن بوده­ ام. سایر بخش­ های مطالعاتی (زمین ­شناسی- اقلیم- پوشش گیاهی- خاک- وضعیت اقتصادی- اجتماعی) توسط چند تن از همکاران و برای جهاد سازندگی استان گیلان  انجام شده است. بدین لحاظ مطالب ارائه شده تلخیص و تلفیقی است از کلیه گزارشاتی که بیش از چند صد صفحه می­ باشد. امید است مورد استفاده دانشجویان و همکاران گرامی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

An Overview of Geographic Condition of Siahrood - Rudbar Basin in Gilan Province

نویسنده [English]

  • Jalil-al-Din Sarvar

Assistant Professor, Department of Geography

چکیده [English]

The present paper is a summary of the "Siahrood-Rudbar Basin" research project, of which I am one of the managers and advisors, and producer of its physiographic and erosion-sedimentary section. Other sections of the study (geology, climate, vegetation, soil, socioeconomic status) were carried out by a number of colleagues for Jihad-e-Sazandegi Organization of Gilan province. In this regard, the content presented here is a summary of all reports, which amount to more than a few hundred pages. I hope it will be useful for students and colleagues.

1- نقشه­های 1:50000 توپوگرافی- اسطلخ جان (596IV) لوشان (5963III) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1372.
2- نقشه زمین­شناسی رشت- قزوین 1:250000، سازمان زمین­شناسی کشور.
3- نقشه استعداد و قابیلت اراضی گیلان 1:250000، سازمان آب و خاک- وزارت کشاورزی.
4- طرح تحقیقاتی به شناخت محیط زیست طبیعی استان گیلان مجری دکتر جلیل الدین سرور- اداره کل محیط زیست.
5- اصول هیدرولوژی کاربردی- دگتر امین علیزاده- چاپ آستان قدس- 1372.
6- ژئومورفولوژی کاربردی- دکتر حسن احمدی- جلد (1)- 1374- چاپ دوم- دانشگاه تهران.
7-زمین لغزش- مهندس محسن شریعت جعفری- انتشارت سازه- 1375.