نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

علم جغرافیا از جمله علومی است که مورد علاقه و توجه تمامی آحاد و ابناء بشر می­باشد، علاقه­مندان به جغرافیا، کسانی هستند که می­خواهند سر از عزلت در آورده و به محیط پیرامون خویش نظر کنند. می­خواهند زندگی خود را بشناسند و با طبیعت آن محیط و با مردمی که در آن زندگی می­کنند رابطه­ای انسانی و سازنده داشته باشند.
اگر آفتاب تابان در چند قرن در امپراطوری بریتانیا غروب نمی­ کرد به دلیل آن بود که پادشاهان انگلستان به طورموروثی باید دریانوردی و جغرافیای جهان و سرزمین ­ها و ممالک را خوب بیاموزند. رمز تداوم و استمرار استعمارگری و سلطه بر مستعمرات گوناگون در سرتاسر جهان در همین دو نکته نهفته بود.
بنابراین برای اعتلای بیشتر اطلاعات افراد جامعه از مکان­ های مختلف کشور، مارا برآن داشت تا  شمه ای از موقعیت و ویژگی­ های طبیعی استان گلستان برای عزیزان در حد امکان ارائه دهیم. امید است این اقدام گامی در راه آشنایی هر چه بیشتر هم میهنان عزیز از امکانات و پتانسیل­ های طبیعی سرزمین مقدس خویش و تلاش و بهره­ گیری هر چه بهتر برای رسیدن به استقلال و خود کفایی کشور در همه زمینه­ ها باشد.

عنوان مقاله [English]

An Overview of Natural Landscape in Golestan Province

نویسنده [English]

  • Esma'eil Shahkouei

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Geography is a science that is of interest to all human beings; enthusiasts of geography are people who intend to leave isolation and consider their surroundings. They want to know their lives and have a human and constructive relationship with that environment and its people.
If the sun did not set in the British Empire for several centuries, it was because the British kings had to learn seamanship and geography of the world and lands very well. The secret of the continuity of colonialism and dominance over colonies around the world was in these two points.
Therefore, in order to increase information of the people of our community about different places in the country, we have decided to present some data concerning the natural status and characteristics of Golestan province to our dear readers. It is hoped that this act will be a step towards making our people more and more acquainted with natural potentials of our land, and an attempt in line with ever-more efforts and utilization of facilities for realization of independence and self-sufficiency of the country in all fields.

1- جعفرپوی، ابراهیم، اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1371.
2- درویش زاده، علی، زمین­شناسی ایران، تهران، انتشارات نشردانش امروز، 1370.
3- سازمان کشاورزی گرگان و گنبد، اداره آمار و اطلاعات و سنجش از دور، 1375.
4- شاهکویی، اسماعیل، پایان نامه کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، بهمن 1372.
5- شاهکویی، اسماعیل، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیایی طبیعی، دانشگاه اصفهان، بهمن 1375.
6- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، 1371.
7- کاویانی، محمدرضا، نواحی اقلیمی ایران، جزوه درسی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1374.
8- معینی، اسدا...، جغرافیا و جغرافیای تاریخی گرگان و دشت، اسفند، 1344، سازمان جامع طبقه کتاب.
9-مهدوی، مسعود، آمار و روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها در جغرافیا، تهران، انتشارات قومس، 1372.
10- وزارت نیرو، هیدرولوژی آب­های سطحی، موسسه تماب، دفتر آمار و اطلاعات، تهران، 1374.
11-وزارت نیرو، اطلس منابع آب ایران.
12- وزارت راه و ترابری، سازمان آب و هواشناسی، سالنامه­های هواشناسی کشور.
13- نرم افزار کامپیوتری رسم نمودار.