نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

آب و هواشناسی کاربردی داشته­ های اقلیمی را ، در اجرای اهداف علمی، اقتصادی و صنعتی بخصوص در سال های اخیر بسیار به کار می­ گیرد. همچنین تاثیرهای اقلیمی محیط در زمینه پزشکی نیز بسیار اهمیت دارد. اما جنبه­ های جغرافیایی بررسیهای اقلیم، کاربرد متداول تری پیدا کرده و توسعه اقلیم­ شناسی کاربردی زمینه ­ای اساساً جغرافیایی دارد.
در بررسی انجام شده رابطه فاکتورهای اقلیم و آلودگی و تعداد مراجعه کنندگان بیماری سکته قلبی در تهران در دوره آماری 94 – 1990 میلادی با روش های آماری توصیفی همچنین استفاده از ضریب همبستگی بین متغیرها سنجیده شده و از آزمون استیودنت فرضیات آزمون گردیده و نتایج زیر حاصل گردیده است.
هر جا با افزایش تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان ها مواجه هستیم میزان برخی از فاکتورهای آلودگی هوا خصوصا منواکسید (CO)، دی اکسید نیتروژن (NO2) ، و دی اکسید گوگرد (SO2) به تعداد قابل ملاحظه­ ای افزایش داشته است.
همچنین تعداد مراجعه کنندگان بیماری در فصل زمستان بدلیل فراوانی و تنوع اینورژن، طولانی بودن شبها و افزایش میزان آلودگی بیشتر می­ باشد.
بروز بیماری سکته قلبی به عوامل گوناگونی بستگی دارد، یکی از این عوامل آلودگی هوا می­ باشد که پژوهش حاضر مؤید آن است.

عنوان مقاله [English]

Effects of Climate and Air Pollution on Myocardial Infarction

نویسنده [English]

  • Atusa Bigdeli

Member of Faculty, Islamic Azad University of Rasht

چکیده [English]

Applied climatology has greatly participated in the implementation of scientific, economic and industrial projects in recent years through employing climate data. Climatic effects of the environment are also very important in medical fields. However, geographic aspects of climatology have become more commonly used, and development of applied climatology has a fundamentally geographical background.
In this study, the relationship between climatic factors and pollution and the number of patients with myocardial infarction in Tehran during the 1990-94 statistical period was examined using descriptive statistical methods as well as by utilization of correlation coefficient between variables and the Student Test’s assumptions, and the following results were obtained.
Wherever there is an increase in the number of hospital patients, the level of some of the air pollution factors, especially CO, NO2, and SO2 show significant increase compared to standard values. The number of illnesses in the winter increases due to the frequency and variety of inversions, the length of nights and increased levels of contamination.
The incidence of myocardial infarction depends on a variety of factors, one of which is the air pollution, as confirmed by this research.

1- حلیم سرشت – پریوش دلپیشه – اسماعیل با همکاری دکتر مهندس اکبر فخر بهداشت کار – انتشار چهر – سال 1368.
2- روزنامه همشهری – سال پنجم شمال 1246 – 14 اردیبهشت 1376.
3- سازمان برنامه و بودجه تهران – آمار نامه استان تهران – سال 1373.
4- سازمان جهانی هواشناسی نشریه شماره 843 – مقاله اقلیم و سلامتی انسان – انتشارات هواشناسی استان سیستان وبلوپستان – سال 1367.
5- سازمان هواشناسی کشور – آمار اینورژن تهران از سال 1990 تا پایان سال 1994.
6- سازمان هواشناسی کشور – سالنامه هواشناسی از سال 1990 تاپایان سال 1994.
7- شکوئی – حسین – جغرافیای پزشکی و روش تحقیق در آن – نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز سال 1354.
8- حمدی – مجتبی (مترجم) – دکتر کورت پولاک (مؤلف) – قلب بیماریهای قلبی و راههای پیشگیری – انتشارات شرکت سهامی چهر، سال 1370.
9- عباسپور – مجید – مهندسی محیط زیست (جلد اول) – انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – سال 1371.
10- غیاث­الدین – منصور (مترجم) – هنری پرکینو (مؤلف) – آلودگی هوا – انتشارات دانشگاه تهران – سال 1373.
11- قائمی – واعظ – اثر عوامل اقلیمی روی انسان – انتشارات سازمان هواشناسی کشور سال 1375.
12- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت محیط زیست – آلودگی هوای شهر تهران و روند تغییرات آن در 10 سال 68 – 59.
13- هوشور – زردشت- مقدمه­ای بر جغرافیای پزشکی ایران – انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی – سال1365.