نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی – دانشگاه اصفهان

چکیده

واکنش عرصه ­های زیستی نسبت به اقلیم، باعث شده که اقلیم ­شناسان شواهد زیستی را یکی از مناسب­ ترین الگوهای مطالعه نحولات اقلیمی گذشته بدانند. شواهد زیستی، شامل شواهد گیاهی، جانوری وانسانی است. شواهد گیاهی خود مشتمل بر بقایای گیاهان و حلقه­ های رشد سالانه درختان می­ باشد. شواهد جانوری نیز در عرصه­ های آبی و خشکی، و همچنین در مناطق خشک یا مرطوب قابل مطالعه و ارزیابی هستند. مساکن انسانهای اولیه، غارها، آثار زمین های کشاورزی به جامانده از تمدن های باستان، نوع دام ها و معیشت انسانهای نخستین در هر مکان گویای شرایط اقلیمی آن محل در هر دوره است.
ردیابی، بازسازی و بازآفرینی اقلیم دیرینه براساس شواهد مزبور در قاره­ های آفریقا (صحرا)، اروپا، ایالات متحده و آسیا نتایج قابل قبولی از تحولات اقلیمی گذشته را نشان می­ دهند.
یافته­ های حاصل از مطالعه شرایط زیستی گذشته به وسیله روشهای دیگر تأیید شده ­اند. بنابراین روشهای زیستی در مطالعه تحولات گذشته یکی از مفیدترین روشهای مطالعه تحولات اقلیمی می ­باشند.
باید یادآوری نمود که روشهای زیستی مطالعه قالیم دیرینه از نتایج تحقیقات دانشمندان علوم دیگر، نیز بهره گرفته، درکنار روشهای دیگر مطالعه تصویر مطلوب تری از شرایط اقلیمی گذشته ارائه می­ دهد.

عنوان مقاله [English]

Biological Evidences of Climate Changes

نویسنده [English]

  • Hosein Asakareh

Ph.D. Student of Natural Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

Biological responses to climate have led climatologists to recognize bio-evidence as one of the most appropriate patterns of studying past climatic developments. Biostatic evidence includes plant, animal and human evidence. Plant evidence includes plant remains and annual growth rings of trees. Animal evidence can be studied and evaluated in aqueous and terrestrial areas, as well as in dry or humid regions. The habitations of the early humans, caves, agricultural lands remaining from ancient civilizations, types of livestock and livelihood of primitive human beings in every place indicate the climatic conditions of that place in each period.
Tracing and recreating climatic conditions of distant past based on evidence in the African Continent (Sahara), Europe, the United States and Asia have shown acceptable results with regard past climate changes.
The findings from the study of past biological conditions have been confirmed by other methods. Therefore, biological methods of studying past developments are among the most useful methods for examining climate change.
It should be noted that the methods of studying distant-past climates utilize the results of research in other scientific fields as well, and, along with other methods of study, provide with a more satisfactory image of the past climatic conditions.

1- تریکار، ژان (1969)، اشکال ناهمواری در نواحی خشک، ترجمه مهدی صدیقی و محسن پورکرمانی، آستان قدس رضوی، 1369.
2- علیجانی، بهلول وکاویانی، محمدرضا (1371) ، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.
3- رامشت.م.ح.)1371)، پادگانه­های زاینده رود و تأثیر آن در سیاست فضایی منطقه اصفهان، پایان­نامه دوری دکتری، دانشگاه تربیت درس.
4- معتمد، احمد، کواترنر: زمین­شناسی دوران چهارم، دانشگاه تهران، (1367).
5- Barry, Roger. G and Chorley, Richard.J (1992), Atmosphere, weather and climate, Routledge, London.
6- Beckinsale.R.P (1997), Climatic change and Ancient civilization. Routledge. London.
7- Gate David, M (1993), Climate chauge and it’s Brological consequences Sinauer Associates Inc. Publishe. New York.
8- Goudie, A (1992), Environmental Change, axford , London.
9- Graedel.T.E. & crutzen . P.J(1993), Atmospheric change, Freeman. London.
10- Pfister, Christian (1988), Variations in the spring – summer climate of central Europe from the HighMiddle Ages tio 1850, springer – verlage. New York.
11-Schweingruber.F.H(1988), climatic Information for past Hundred years in width and Density of conifer the GrowRings, springer – verlage. New York.