نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از حساس ترین وظایف مدیریتی، برنامه ­ریزی می­ باشد. سایر وظایف مدیریتی یعنی سازماندهی، رهبری و کنترل، هدف هایی را پی می­ گیرند که در فرآیند برنامه ­ریزی تهیه شده است. به سخنی دیگر، برنامه­ ریزی شامل تعریف مدل های سازمانی تعیین راهرو برای نیل به این هدف ها و پدید آوردن سلسله مراتبی از برنامه ­های جامع برای یک پارچه کردن و هماهنگی فعالیت هاست.
فرآیند برنامه­ ریزی شامل تعیین مأموریت سازمان، مشخص کردن هدف ها و پدیدآوردن برنامه­ هاست. ابزارهای برنامه­ ریزی، شیوه­ هایی هستند که مدیران می ­توانند برای پدیدآوردن برنامه ­ها از آنها مدد بگیرند. یک دسته از این ابزارها «کنترل زمانی» است. کنترل زمانی فرآیندی است برای تنظیم فهرستی از جزئیات، فعالیت هایی که باید برای تحقق هر هدف اجرا شود. این فهرست کردن جزئیات بخش مکمل برنامه ­ریزی سازمانی است.

عنوان مقاله [English]

Network and CPM Science and its Application in Cartography

نویسنده [English]

  • Farid Alviri

چکیده [English]

One of the most crucial administrative tasks is planning. Other administrative tasks, namely organization, leadership and control, follow the goals that have been determined in the process of planning. in other words, planning includes definition of organizational models of determining courses of action for achieving these goals and creation of a hierarchy of comprehensive plans for integration and coordination of activities.
The process of planning includes determination of the organization’s mission and goals as well as provision of plans. Planning tools are methods that managers can utilize for making plans. A group of these tools is “time control”. Time control is a process of compiling a list of details of activities that must be carried out to achieve goals. This process of listing details is a complementary part of organizational planning.