نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جغرافیا – دانشگاه اصفهان

چکیده

این تحقیق چنانکه از عنوان آن استنباط می ­شود فشرده­ای است از کلیات مسائل بسیار گسترده روستایی ایران که از زاویه خاصی به موضوع نگریسته، تکیه بر ابعاد ناشناخته کیفیت های انسانی و نقش افکار و ایدئولوژی در رشد وتوسعه روستا نموده است.
موارد بررسی در عین حالت سطح­ نگری، دارای امتیاز گستردگی است. چون اصولاً این گونه مباحث در علوم اجتماعی و جغرافیا همین ویژگی را دارد که برخلاف اکثر علوم دیگر مخصوصاً علوم خالص، که عمقی­ نگر با دیدی بسته و محدودند، سطحی­ نگر ولی جامع، همه جانبه و فراگیر است. این ویژگی برای علوم اجتماعی و انسانی از یک جهت امتیاز بزرگی است که همواره از موضع تسلط و اشراف و اطلاع از همه جوانب و موارد و مصالح مخصوصاً انسان و محیط او را با دیدی وسیع و فراگیر بررسی و  برنامه ریزی می­ کند و از جهت دیگر ظاهراً منفی و بازدارنده می­ باشد، چون مجبور است خود را به موضوعی محدود نکرده از پرداخته به کنه و عمق یکایک مسائل طبیعی و انسانی احتراز کند، و به جای جبران آن همواره از حاصل تحقیقات علوم دیگر مخصوصاً زمین­ شناسی، گیاه ­شناسی، بوم شناسی، اقیانوس­ شناسی، آب­ شناسی، خاک ­شناسی، ستاره ­شناسی، باستان ­شناسی، اقتصاد، آمار، ریاضی، معماری و غیره بهره گیرد.

عنوان مقاله [English]

Outlines of Iran's Rural Issues

نویسنده [English]

  • Hosein Sarami

Member of Faculty, Department of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

This research, as can be inferred from it, is a concise essay on the outlines of the broad rural issues of Iran which has considered the matter from a special point of view, and has emphasized on the unknown aspects of human qualities and the role of thoughts and ideology in rural growth and development.
This attitude, while facing the probability of superficiality, has the advantage of comprehensive view. This is the general quality of such topics in social sciences and geography that, contrary to many other sciences, especially pure ones, which practice a deep consideration of limited areas of studies, are superficial but comprehensive. This characteristic of social and human sciences is, in one sense, a great privilege that makes them always examine and plan for humans and their environment from a position of control and knowledge of all aspects and facts with a broad and comprehensive view, and in the other direction It seems to be negative and deterrent, because they have to refuse restricting themselves to a certain issue and thus avoid exploring the depths of any natural or human problem; instead of compensating for this defect, they utilize the results of research in other fields, especially geology, botany , ecology, oceanography, hydrology, soil science, astronomy, archeology, economics, statistics, mathematics, architecture, etc.

1- هوشور، زردشت، مبانی شناخت روستا: انتشارات اشرفی، تهران، 1357، ص 7.
2- حسینی ابری، دکتر حسن، روستا در مفهوم واقعی آن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 52 و 53، 1378، ص 62.
3- خسروی، دکتر خسرو، جامعه­شناسی روستایی ایران، انتشارات پیام، تهران، 1358، ص 46.
4- از دورانهای ناامنی روستاهای قلعه­ای که دارای در بزرگ ورودی چوبی یا سنگی و برج و بارو بوده، نیز هنور موجود است. مانند قلعه جیلاب واقع در لنجان اصفهان و قلعه مورچه خورت در شمال شهرستان اصفهانو ...
5- نقل از مصاحبه وزیر وقت کشاورزی ایران، 122، مجله زیتون، شماره 64، سال 1365.
6- صفی­نژاد، دکتر جواد، آبیاری سنتی در ایران، رشد جغرافیا، شماره 13، سال 1367.
7- بدیعی، دکتر ریع، جغرافیای مفصل ایران، جلد 1، نشر اقبال، تهران، 1362، ص 196.
8- مجله زیتون، شماره 77، سال 1368، ص 18.
9- برای اطلاع بیشتر از جزئیات امر به کتاب، مسائل ارضی و دهقانی، از نویسندگان انتشارات آگاه، تهران، سال 1361، و نیز رساله­های علمیه فقهی مراجعه شود.
10- ودیعی، دکتر کاظم، روش تحقیق در جغرافیا، انتشارات دهخدا، تهران، 1348، ص 155.
11- شکوئی، دکتر حسین، نقد و بررسی کتاب، رشد جغرافی، شماره 12، سال 1366، ص 50.
12- شکوئی، دکتر حسین، اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، تهران، 1357، صفحات مختلف