نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

چکیده

نیاز به پشتیبانی قدرتمند و پیشرفته پردازش اطلاعات (که از منابع مختلف تهیه شده اند) در برنامه­ ریزی ­ها (به دلیل حجم فرایند داده ­ها و رشد کاربر سامانه­ های (Systems) کارآ و قدرتمند پردازش اطلاعات را اجتناب­ ناپذیر می­ سازد، GIS یا سامانه اطلاعات جغرافیایی با ویژگی خاص تلفیق داده­ های مکانی و غیرمکانی در میان مدیران و برنامه­ ریزان، به عنوان یک سامانه از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است.

عنوان مقاله [English]

The Criteria of Selecting a Suitable GIS Software

نویسنده [English]

  • Mohmmad Javad Dadrast

Master of Environmental Planning and Management

چکیده [English]

The need for robust and advanced support of information processing in planning (due to the volume of data and the growth of number of users) makes efficient and powerful systems of information processing inevitable. GIS, or Geographic Information System, with the special feature of combining spatial and non-spatial data, has gained a special status among managers and planners.

1- آرنوف، استن، 1375، سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (ترجمه مدیریت سیستمهای اطلاعات جغرافیاییی سازمان نقشه­برداری کشور)، چاپخانه سازمان نقشه­برداری کشور، 330 ص.
2- بارو، پی،ای، 1376: سیستم اطلاعات جغرافیایی (ترجمه حسن طاهرکیا)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 367 ص.
3- نابر،جی،برندا، والاس، ویلیام، جانسون، گری، ای، 1378، GIS واکنش فعال ابزاری در خدمت نظامهای پشتیبانی تصمیم­گیری در تعیین مدیریت منابع (ترجمه محمدجواد دادراست)، نشریه علمی آموزشی شهر نگار، شماره 11، 24-27.
4- Demers M-N 1997. Fundamentral of G5eographic Information systems. John wiley And sons, New York.
5- ESRI, 1993, Understanding GIS The Arc/Info Method (For Work Station), Redland, CA, USA.
6- Regional soace Applications programme (RESAP), Evonomic and Social Commission for Asia and Pacific, United Nations, 1996. Manual on GIS for Planners and Decision Makers, Bangkok, Thailand, ST/ESCAP/ 1615.
7- Oliver J.J. 1990, Selecting A GIS for National water Management AAutority photogrammetric Eng. And Remote Sensing, vol. 54, No.11, pp,1471-1475.
8- Mc Meel J.F. Thomas Ian, Macdel jevry, 1990- Evaluation of pc Based Goegraphuc Information System – In-Heit Micheal and Shorteid Art-1991- GIS Application in Natural Recources. GIS World, Inc, USA.
9- Honea Robert. B, Hake Kerry, A. and Durfec Richard incorporation GIS, Info Decision support where have we come from and where do we need to go? In Heit Micheal and shortried Art. 1991. GIS.
10- Foster I.D.L. Gurnell A.M. and wobb B.W.1995. Sedment and water quality in river detachments (chapter 2, The Role of GIS in Hydrology). John Wiley and Sons.pp.32-48.
11- GIS group, Environment and Natoral resource service, FAO Research, Extension and Division, 1999. GIS in Sustainable Development, Extension and training Division, 1999. GIS in Sustainable Development, (URL: WWW-Fao.org/sd/eidirect/ GIS/rigisooo.htm).