نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقلیم شناسی از دانشگاه اصفهان

چکیده

ریزش برف سنگین از ویژگی­ های مناطق مرتفع است و ذوب تدریخی آن در ارتفاعات یکی از منابع مهم آب در مناطق خشک به شمار می­ رود. معمولاً ریزش برف سنگین زود هنگام قبل از زمستان و دیرهنگام در بهار ممکن است سبب تأخیر هوای مورد انتظار فصول مزبور گردد. هر چند ریزش برف سنگین مسائل و مشکلاتی را سبب می­ گردد. عدم ریزش کافی آن باعث کمبود منابع آب در بسیاری از نواحی می­ شود.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Snow Environmental Issues

نویسنده [English]

  • Mohammad Mosayyebi

Ph.D. of Meteorology, University of Isfahan

چکیده [English]

Heavy snowfall is one of the characteristics of highlands, and its gradual melting in heights is considered as one of the important water resources in arid areas. Heavy snowfall before winter or in spring might cause delay in beginning of expected weather conditions in different seasons. Heavy snowfall brings about certain problems and issues. Its lack, on the other hand, leads to water shortage in many regions.

1- بهنیا، عبدالکریم، (1374)، تحلیلی از شرایط جوی نقاط بهمن­گیر ایران، مجله نیوار، شماره 27، سازمان هواشناسی کشور، صص 58-70.
2- بیات، پرویز وجعفری دستنایی، اسفندیار، (1370)، گزارش مطالعات بیست روستای در معرض خطر حرارت طبیعی (سیل، زلزله، حرکت زمین) در استان چهارمحال و بختیاری، (هواشناسی، هیدرولوژی و ایمن­سازی روستاها در مقابل سیل)، سازمان برنامه و بودجه، استان چهار محال و بختیاری، شماره 59 و 60.
3- پاپلی یزدی، محمدخسین و جلالی، عباس، (1375)، اقلیم و فرهنگ برف اندیل، مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 43، صص 136-147.
4- پدرام، مژده، (1375)، الگوی سینوپتیکی پیش­­بینی برف در ایران،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه فیزیک فضا، ص 46.
5- خالدی، شهریار، (1375)، آب و هواشناسی کاربردی (کاربرد آب و هوا در برنامه­ریزی ناحیه­ای)، تهران، نشر قومس، صص 208-209.
6- خداشناس فیروزآبادی، محمدمنصور، (1373)، اثرات برف بر خطوط انتقال انرژی، مجموعه اولین سمینار هیدرولوژی یخ و برف، سازمان آب منطقه­ای آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات منابع آب وزارت نیرو، صص 2-13.
7- غروی، سیدمحمد، (1349) جغرافیای زیستی، تهران، انتشارات دانشسرای عالی، ص 774.
8- قاعدی، محمد و حیدری، 1368، مشکلات برف و پوشش یخ و یخبندان در کشاورزی، مجله نیوار، شماره 4، تهران، سازمان هواشناسی کشور، صص 53-60.
9- کاویانی، محمدرضا، (1373)، مقدمه­ای بر میکروکلیماتولوژی برف و یخ، مجموعه مقالات اولین سمینار هیدرولوژی یخ و برف سازمان آب منطقه­ای آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو، صص 267-283.
10- کریمی، مهدی، (1367)، مطالعات جامع احیا وتوسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوضه آبخیز شمالی کارون، جلد دوم، هوا و اقلیم، مهندسین مشاور یکم، وزارت کشاورزی، معاونت طرح و برنامه، صص 50-56.
11- مسیبی، محمد ، (1377)، هیدرولوژی و مدیریت منابع برف در حوضه سد زاینده رود، پایانان نامه دکترای اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، 182 ص.
12. Geoff Petter & Land Foster, (1958)T River and Landscape, Edward Arnold PP.31-43.
13. Hall , D.K. (1988), Assesement of Polar Climatic Change using satellite technology. Review of Geophysics 6 (21), 26-39.
14- Pluhowski, E,J, (1972), Unusual temperature variation in two small streams in northern Virginia: Geological Survey Research 1972 united states Geological Survey Professional Paper800-B, B225-B228.(3-3).
15- Strahler, Arthur N. & Strahler Alen H., (1987), Modern physical Geography (Third Edition), John wiley & Sons. Inc. Printed in Singapore, P.112.
16- Trewartha, Glennt., (1954), An introduction to Climate, Mc Graw-Hill Book Company, INC.P22.