نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برنامه­ ریزی توسعه روستایی، فرآیندی هدفمند با مشارکت روستاییان بوده که نتیجه آن تحقق توسعه همه جانبه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.
در این مقاله با بهره­ گیری از منابع و از اطلاعات و تجربیات ضمن تعریف مفاهیم برنامه­ریزی توسعه، برنامه­ ریزی روستایی، توسعه روستایی و برنامه ­ریزی توسعه روستایی و جمع­ بندی در هر زمینه به ارائه ضرورت برنامه ­ریزی توسعه روستایی پرداخته می ­شود.

عنوان مقاله [English]

Concept, Definition and Necessity of Rural Development Planning

نویسنده [English]

  • Nasrallah Mowla'ei Hashjin

چکیده [English]

Rural development planning is a purposeful process based on participation of villagers with the result of realization of comprehensive economic, social and cultural development.
In this paper, using sources of information as well as experiences, and after defining concepts of development planning, rural planning, rural development and rural development planning and providing sum-ups about them, the necessity of rural development planning is explained.

1- ا.ام.لی دیوید و چودری.دی.پی – ترجمه ذکایی، محمدسعید – 1370 – ماهیت مسائل و رهیافتهای توسعه روستایی – گاهنامه روستا و توسعه – شماره سوم – مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی – وزارت جهاد سازندگی
2- دیاس هیران دی و ویکرامانایاک. بی. دبلیو. ای – ترجمه فرید ، ناصر – 1368 – درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی – وزارت جهان سازندگی – مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
3- آسایش، دکتر حسین – 1374 – اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی – دانشکده پیام نور
4- زمردیان ، محمدجعفر – 1364 – اصول و مبانی عمران ناحیه­ای – چاپخانه طلوع آزادی
5 – شهبازی، دکتر اسماعیل – 1372 – توسعه و ترویج روستایی – دانشگاه تهران
6- کامران، دکتر فریدون – 1374 – توسعه و برنامه­ریزی روستایی – موسسه انتشارات آوای نور
7- مجتهدزاده، دکتر غلامحسین – 1368 – مقدمه ای بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه­ای – دفتر آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش.
8- معصومی اشکوری ، سید حسن – 1370 – اصول و مبانی برنامه­ریزی منطقه ای  - سازمان برنامه و بودجه استان گیلان.
9- مولایی هشجین، نصرالله – 1373 – برنامه ریزی در زمینه توسعه روستایی -  سمینار دهداران استان گیلان – استانداری گیلان.
10- 1377 – برنامه ریزی توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی در نواحی روستایی از دیدگاه جغرافیا – مطالعه موردی: شهرستان خلخال – رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
11- مهدوی، دکتر مسعود – 1369 – مفهوم برنامه­ریزی روستایی و اهداف آن – پژوهشهای جغرافیایی – شماره 26 موسسه جغرافیا – دانشگاه تهران.
12- Chambers.R.(1974) – Managing Rural , development – London. Methuen.
13- Progress in Human Geography, Vol. 6, 1982, P.465.
14- World Bank. 1975a, P3.