نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

زلزله بعنوان مخوف ترین و غم­ انگیزترین بلیه طبیعی، محدودیت نمی­ شناسد. از آنجایی که کشور ایران بر روی یکی از فعال ترین کمربندهای زلزله­ خیز جهان (کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا) قرار دارد. بنابراین یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان محسوب می­ گردد. همچنین استان کرمان به دلیل قرارگیری بر روی این کمربند، خطراتی را از جانب این بلیه طبیعی بر خود متحمل می­کند. زلزله­ های بوقوع پیوسته در آن استان همواره تلفات انسانی و خسارات اقتصادی فراوانی را به همراه داشته ­اند. در این مقاله سعی شده ضمن مطالعه داده­ های ثبت شده و نقشه زمین ساخت، نقاط حساس و آسیب­ پذیر در سطح استان مشخص و پیشنهادهایی را جهت کاهش اثرات بلایای طبیعی برای برنامه­ ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور، مدیران و مسئولان امداد ارائه نماییم.

عنوان مقاله [English]

Vulnerability Due to Natural Disasters in the Area of Kerman Province (Earthquake)

نویسنده [English]

  • Ghodratallah Abedi

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Earthquake, as the most horrifying and tragic natural disaster, knows no limitations. Since Iran is located on one of the most active seismic belts in the world (the Alps-Himalaya orogenic belt), it is considered as one of the most earthquake - prone countries in the world. Kerman Province, due to its position on this belt, is seriously vulnerable to dangers by this natural disaster. Earthquakes occurred in this province have always entailed vast human losses and economic damages. In this paper, it has been tried to study the recorded data and the geomorphological map of the area, and to determine sensitive and vulnerable points over the province and provide the economic and social planners and managers and officials of emergency aid organizations with suggestions for reduction of the effects of natural disasters.

1-   غفوری آشتیانی، محسن- شاه پسند زاده، مجید، حیدری، مهدی، بررسی مقدماتی لرزه زمین ساخت، زمین ساخت جنباو تاریخچه لرزه­خیزی در استان کرمان- مجله پژوهشنامه، مؤسسه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره سوم، پائیز سال 1376، صفحه 32.
2-   فاطمی، جلیل- حمیدی، گوردز- عکاه، بهرام- سلطانیان، سلیمان- مطالعه زلزله­خیزی منطقه گلباف و تخمین خطر زلزله.
3-   یغمایی، محمدعلی- طرح مطالعه لرزه­خیزی استان کرمان- وزارت معادن و فلزات- شرکت توسعه علوم زمین.