نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

سیل یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که همه ساله تلفات و خسارات فراوانی را به همراه دارد.
وقوع تعداد سیلاب همه ساله در حال افزایش می­ باشد. عوامل متعددی در این فزونی دخیل هستند که عبارتنداز: ریزش باران­ های مداوم و سنگین و بارندگی­ های رگباری و کوتاه مدت، تخریب شدید عرصه ­های مرتعی و جنگلی، افزایش جمعیت و بدنبال آن افزایش واحدهای ساختمانی و جاده­ ها (سطح پوشش غیرقابل نفوذ) توسعه بی­ رویه مراکز شهری، کاربری نادرست اراضی.
استان کرمان از جمله نقاط سیل ­خیز کشور محسوب می­ گردد. در این مقاله سیلاب ­های بوقوع پیوسته استان کرمان از سال 1330 تا 13375 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و همچنین نقاط آسیب ­پذیر مشخص و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

The Vulnerability Due to Natural Disasters in Kerman Province (Flood)

نویسنده [English]

  • Ghodratallah Abedi

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Flood is one of the most important natural disasters that brings about vast losses and damages every year.
The number of occurrence of flood increases year by year. Many factors play a role in this increase, including: constant heavy rainfall, cloudburst, serious destruction of rangelands and forests, increase of population and the following rise in number of building units and roads (impenetrable covering surface), unbridled development of urban centers, and improper land use.
Kerman Province is considered as one of the flood-prone areas of the country. In this paper, floods taken place in this province from 1951 until 1996 have been analyzed and the vulnerable points have been determined, and finally suggestions have been made in this regard.

1- رهنمایی، محمدتقی- توان­های محیطی ایران- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
2- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح- نقشه توپوگرافی (مقیاس 1:2000000).
3- غیور، حسنعلی، سیل و مناطق سیل­خیز در ایران- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره40 بهار 1375- انتشارات آستان قدس رضوی.
4- مرکز آمارایران- سالنامه آماری کشور- سال 1373.
5- مرکز آمار ایران- آمارنامه استان کرمان- سال 1373.