نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور- مرکز آموزشی فیروزآباد فارس

چکیده

جغرافیا به عنوان علم مطالعه رابطه متقابل انسان و محیط تعریف شده است. مفهوم انسان در جغرافیا به درستی روشن نیست. این موضوع باعث واضح نبودن ماهیت و قلمرو علم جغرافیا شده است علوم مختلف دیگری از جمله روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و... در مورد انسان گفتگو می­ کنند. مفهوم انسان در جغرافیا با سایر علوم متفاوت است. منظور از انسان در جغرافیا فعالیت ­های انسان است. با توجه به تعریف مفهوم انسان در جغرافیا، علم جغرافیا را می ­توان به صورت زیر تعریف نمود:
«جغرافیا علم مطالعه رابطه متقابل فعالیت­ های انسان با محیط زندگی است.»
خطر بزرگی که علم جغرافیا را تهدید می­ کند، جدایی انسان در مطالعات جغرافیایی است.

عنوان مقاله [English]

The Concept of Human in Geography and its Difference with Other Scientific Fields

نویسنده [English]

  • Bahram Najafpour

Payam-e-Nour University of Firuz Abad, Fars

چکیده [English]

Geography has been defined as the study of the mutual relationship between human being and environment. The concept of “human” is not clear in geography. This fact has caused ambiguities concerning the essence and the range of study of geography. Many other sciences such as psychology, economics, politics, etc. discuss about humans. The concept of human in geography is different from those of other sciences. The importance of human being in geography lies in is his/her activities. Considering the concept of human in geography, this science can be defined as follows: “Geography is the study of mutual relationship between human activities and environment”. Isolation of human being in geographic studies is the great danger which threatens the science of geography.

1- اولیویه دولفوس، تحلیل جغرافیایی، ترجمه سیروس سهامی، نشر نیکا، مشهد سال 1370.
2- بدری­بر، منصور، جغرافیای اقتصادی (عمومی- کشاورزی)، دانشگاه پیام نور، سال 1373.
3- پیرژرژ، روش تحقیق در جغرافیاف ترجمه سیدحسن مطیعی لنگرودی، آستان قدس، مشهد، سال 1371.
4-  پاپلی یزدی، محمدحسینف تعریف، مفهوم و دیدگاهی تازه از جغرافیا، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 1 تابستان سال 1365.
5- پاپلی بزدی، محمدحسین، پاسخگویی به نقد بررسی کتاب و مقاله، رشد و آموزش جغرافیا، شماره 14، تابستان سال 1367.
6- پاپلی یزدی، محمدحسین، پاسخگویی به نقد و بررسی کتاب و مقاله، رشد و آموزش جغرافیا، شماره 15، پاییز سال 1367.
7- پاپلی یزدی، محمدحسین، تشکر و پاسخ به نقد استاد محترم جناب آقای دکتر محمدحسن گنجی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 29، تابستان سال 1372.
8- پل کلاول، جغرافیای نو، ترجمه سیروس سهامی، سازمان چاپ مشهد، سال 1373.
9- رامشت، محمدحسین، در حاشیه هماوردگاه اندیشه، دست نویس، تابستان، سال 1372.
10- شکوئی، حسین، پاسخ به نویسنده محترم دیدگاهی تازه از جغرافیا، رشد و آموزش جغرافیا، شماره 15، پاییز سال 1367.
11- شکوئی، حسین، اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا، گیتاشناسی، تهران، سال .1375
12- قره نژاد، حسن، مقدمه­ای بر جغرافیای صنعتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، سال 1374.
13- گنجی، محمدحسن، پیرامون تعاریف جغرافی، رشد و آموزش جغرافیا، شماره 29، بهار سال 1371.
14- مجموعه مقالات، ماهیت و قلمرو علم جغرافیا، سمت، تهران، سال 1371.
15- علیجانی، بهلولف فنون و روش­های میدانی در جغرافیا، سمت، تهران، سال 1371.