نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیایی طبیعی (هیدرواقلیم) دبیر آموزش و پرورش گرگان

چکیده

در این بررسی از اطلاعات 21 ساله تعداد 10 ایستگاه هواشناسی جلگه گرگان که پایه مشترک آماری آنها در طول سال­ های 1343 تا 1364 ﻫ.ش در دسترس بود، روند تبخیر و تعرق بالقوه بر طبق فرمول­ های مختلف از طریق برنامه کامپیوتری محاسبه گردیده است. همچنین بعد از مقاسیه تبخیر و تعرق پتانسیل با میزان تبخیر از طشت، به محاسبه معادلات آن پرداخته و برای تمام ایستگاه­ های مورد مطالعه آنها را به تحلیل معین نموده ­ایم.

عنوان مقاله [English]

Study of Evaporation and its Amount in the East of the Caspian Sea (Gorgan Plain)

نویسنده [English]

  • Esma'eil Shahkou'ei

Master of Natural Geography (Hydroclimate)

چکیده [English]

In this study, using the statistical information of twenty-one years (during the period of 1964-1985) available in ten meteorological stations in Gorgan Province, the trend of potential evapotranspiration has been calculated according to various formula by the help of computer programs. In addition, after comparison of potential evapotranspiration with the evaporation from the tank, its equations have been calculated and analyzed for all studied stations.

1- بای بوردی، اصول مهندسی آبیاری، جلد اول، آب و خاک، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1372 ﻫ.ش.
2- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، سال 1371 ﻫ.ش.
3- علیزاده و کوچکی، امین و عوض، کشاورزی و آب و هوا، انتشارات جاوید، مشهد، سال 1368 ﻫ.ش.
4- کاویانی، محمدرضا، مقاله بررسی تبخیر و ارزیابی میزان آن در سطح استان اصفهان، مجله رشد جغرافیا، شماره 21 پاییز سال 1371 ﻫ.ش.
5- کاویانی، محمدرضا، نواحی اقلیمی ایران، جزوه درسی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
6- کاویانی، محمدرضا- علیجانی، بهلول، مبانی اقلیم شناسی، انتشارات سمت، سال 1372 ﻫ.ش.