نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق جغرافیایی

چکیده

ژئوانفورماتیک به عنوان یک علم چند منظوره در راستای اندازه­ گیری، ثبت، تحلیل و ارائه داده­ های جغرافیایی تعریف است. این اطلاعات زمینی توسط RS ،GIS،GPS گردآوری می ­شوند. هر یک از این سه تکنولوژی و یا دو نوع از آن در ترکیب با دیگری تکنولوژی جدید 3S را ایجاد می­ نماید.
سنجش از دور تصاویری از محیط و منابع طبیعی را به صورت چند طیفی با قدرت تفکیک گوناگون در زمان­های مختلف تهیه می ­نماید. GPS و نیز INS (سیستم ناوبری اینرشیال) توسط نقاط کنترل زمینی و فتوگرامتری سنجنده­ های بکار برده شده را تقویت می­ نماید. GIS مراجه به داده­ ها و اطلاعاتی است که از بانک­ ها و پایگاه­ های داده­ای فضایی زمین با بکارگیری ابزارهای مدرن تصمیم­ گیری را امکان پذیر می ­سازد.

عنوان مقاله [English]

Combination of GIS and GPS: Emergence of a New Technology out of Combination of Three Systems (Remote Sensing, GPS, GIS)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ei (Translator)

Geography Researcher

چکیده [English]

Geo-informatics is defined as a multi-purpose science dealing with measurement, recording, analysis and presentation of geographical data. Such land information is collected by RS, GIS and GPS. Each one of these three technologies, or each two of them, when combined with the other, create the new 3S technology.
Remote sensing provides images of environment and natural resources in a multi-spectral manner and with different resolutions in different times. GPS and also INS (Inertial Navigation System) reinforce the applied sensors through ground control points and photogrammetry. GIS deals with data and information taken by the help of modern tools from ground spatial data banks and bases which make decision-making possible.