نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی.دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی.دانشگاه خوارزمی. تهران، ایران

چکیده

پایداری دوره امواج سرد (گرم) با به همراه داشتن روزهای حدی بسیار سرد (گرم)، اثرات زیان باری بر تمامی جنبههای زندگی از جمله کشاورزیو اکولوژی دارند.یک موج گرما (سرما) یک دوره گرم (سرد) است که از چند روز تا چند هفته به طول میانجامد که به ترتیب  با رطوبت بالا وبادهای سرد شدیدهمراه است و با آستانههای متفاوتی قابل تعیین است. در این مطالعه برای شناسایی رخدادهای حدی سرد (گرم) در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از دادههای دمای حداقل و حداکثر پنج ایستگاه دارای کاملترین آمار طی دوره مطالعاتی 2010-1961، امواج سرد با صدک 02/0 ام و امواج گرم با صدک98/0 ام شناسایی شد و در ادامه  چند موج سرد و گرم که شدت بالایی داشتند انتخاب و نقشههای مرکب (فشار سطح دریا و تراز 500 هکتوپاسکال) فراگیر آن با استفاده از نرم افزار Grads ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد روند تغییرات دما برای دمای حداقل مثبت بوده و برای دمای حداکثر در بیشتر ایستگاهها با کاهش همراه بوده است. در سالهای 1963، 1964، 1969، 1972، 1973، 1989، 1991و سال 2008 موجهای سرد به حداکثر فراوانی خود در هر 5 ایستگاه رسیده و تداوم آنها در سالهای 1972 و  1964 بسیار بالا بوده است. در سالهای 1962، 1966، 1980، 1983، 2000 ،2009 و2010 موجهای گرم حداکثر فراوانی را داشتهاند و پایداری  آنها (تعداد روز) در سالهای 1966و  1971 نسبت به دیگر سالهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. ایستگاه رامسر برای امواج سرد و همچنین گرم بالاترین فراوانی را داشته است. ایستگاه گرگان کمترین فراوانی موج گرم و ایستگاههای انزلی و رشت کمترین فراوانی موج سرد را ثبت نمودهاند. سه مرکز پرفشار اروپای شرقی، سیبری، پرفشار کوههای آلپ وکم فشار اورال با مرکزیت روی جلگه سیبری غربی  موجهای سرد حدی را رقم زدهاند. مرکز فشار کم عربستان، پاکستان و خلیج فارس در مواقع حدی خود ایجاد کننده اصلی موج گرم ناحیه مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of heat and cold waves over southern coastal of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemifar 1
  • Somayeh Naserpour 2

1 M.A Graduate of Climatology, Kharazmi University, Tehran

2 M.A Graduate of Climatology, Kharazmi University, Tehran

چکیده [English]

Extended Abstract
 
Introduction
An extreme event is an event that rarely occurs in other than normal conditions. Extreme events, stimulate changes in natural and human systems to more than the average climatic conditions (Peterson et al, 2008). Extreme days (veryhot and cold days) have impacts on human and natural systems such as agriculture, ecology, etc. A heat and cold wave is a hot and cold period which lasts from a few days to a few weeks and may be accompanied by high humidity for heat waves, andextreme wind for cold waves. The impacts of heat waves that have occurred in the world are as follows: heart pains, severe shortage of water, heat stroke, rising food prices, power outages, increased natural disasters, outbreaks of insects such as mosquitoes, fire, loss of life and living organisms. Also, frost, frost damages to crops and mortality are the results of the cold waves. By far, there are many studies about this climatic events in the world which have been done for example by Panmao and Xiaohua, 2003, and Peterson et al., 2013. Many studies have confirmed that heat and cold waves are increasing and decreasing respectively in recent years. In Oklahoma, the results of the effects of heat island after a heat wave in the year of 2008 showed that the heat-island at the core of the city is 5 degrees Celsius (during the day)and 2 degrees (during the night) warmer than the rural areas and due to the presence of humidity and heat waves, higher value of heat is generated (Basara et al, 2010). Studies about this extreme events weredone also by few meteorologist and climatologist researchers in Iran, for example Lashkari (2009) did the case study of cold wave which took place over Iran from December 11 to 16, 2003. He found that Siberian high pressure and low temperature are responsible for the extreme cold wave (Lashkari, 1387). By far, cold waves and heat waves have not been studied on coastal regions of the Caspian Sea. The objective of this research is to provide a general overview of heat and cold waves in this area.
 
Methodology
This research has studied heat and cold wave events using minimum and maximum temperature which was received from Iran meteorological organization. After sorting the data and examining them for selecting threshold, cold waves with 0.02 percentile and heat waves with 0.98 percentile were evaluated during 1961-2010 in Southern coastal regions of the Caspian Sea over five stations namely Bandar- E -Anzali, Rasht, Ramsar, Babolsar and Gorgan. For better interpretation, wave periods were divided into three periods as follows: long-term waves (more than 6 days), medium term waves (3 to 6 days) and short term waves (less than three day).
For synoptic analysis, NCEP/NCAR reanaly data including sea surface pressure and geo-potential height at the level of 500 were received from the website with 2.5x2.5 resolution for an area covered from 20 to 70 N and 10 to 80E in this region. All the data were analyzed in GRADS software. Then, all the results were interpreted with respect to warm and cold waves.
 
Results and discussion
Overall, the results showed an increasing trend for minimum temperature and a decreasing trend for maximum temperature. Maximum frequency of cold wave have took place in the years of 1963, 1964, 1969, 1972, 1973, 1989, 1991 and2008.But, continuity of the waves is observable in the year of 1964 and 1972. Maximum frequency of heat wave have taken place in 1962, 1966, 1980, 1983, 2000, 2009 and 2010, while continuity of the waves have been recorded in the year of 1966 and 1971. Ramsar station has recorded maximum frequency of both cold and heat waves. Gorgan has recorded minimum frequency of heat waves, while Rasht and Anzali are specified by minimum frequency of cold waves. The synoptic analysis of NCEP/NCAR sea surface pressure andgeo-potential height at the level of 500 showed that high pressure inEastern Europe, Siberian anticyclone, high pressurein Alpine Mountain and low pressure in Ural Mountains caused the cold waves. Low pressure in Saudi Arabia, Pakistan, andthe Persian Gulf have created heat waves.
 
Conclusion
So far, no research has been done onheat and cold waves on coastal regions of the Caspian Sea with maritime climate. This research addressed these waves in 1961 to 2010 period, using weather stations and reanalyzed data at five stations with the most comprehensive weather data. Different results were obtained for stations which are linked to synoptic conditions. In addition to weather and NCEP/NCAR data, it is suggested that the use of ERA-interim and satellite data such as MODIS land surface temperature which have different resolution, can be a great help in filling the gaps between stations and improving the obtained results.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat and Cold Waves
  • Grads
  • Synoptic Analysis. Southern coastal of the Caspian Sea
1- صادقی، حسین‌زاده، دوستان، آهنگرزاده؛ سلیمان، سیدرضا، رضا، زهرا ؛1391، تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 3، صص.123-107.
2- قاسمی‌فر، الهام،1391، ناحیه‌بندی تغییرات اقلیم در سواحل دریای خزر با تأکید بر مقادیر دما، راهنما: دکتر بهلول علیجانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران، گروه جغرافیا.
3-لشکری، حسن، 1387، تحلیل سینوپتیک موج سرمای فراگیر 1382 در ایران، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 66، صص 1-18.
4- Bartholy, J., Pongracz, R., 2007, Regional analysis of extreme temperature and precipitation indices for the Carpathian Basin from 1946 to 2001, Global and Planetary Change,57,Issue1-2,pp.83-95.
5-Basara,J.B.,Basara,H.G.,Illston,B.G.,Crawford,k.C., 2010, The Impact of the Urban Heat Island during an Intense HeatWave in Oklahoma City, Advances in Meteorology, Volume 2010, Article ID 230365, 10 pages.
6- Beniston,M.,Stephenson,D.B.,2004, Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions, Global and Planetary Change,44,issue1-4,pp.1-9.
7- Brown, S.J., Caesar, J., Ferro, C.A.T., 2008, Global Changes in Extreme daily temperature since 1950, Journal of Geophysical Research: Atmospheres(1984–2012),113,Issue D5.
8- Campetella,C.,Rusticucci,M.,1998, Synoptic analysis of an extreme heat wave over
9- Collins,D.A.,Della-Marta, P.M.,Plummer,N.,Trewin, B.C.,2000, Trends in annual frequencies of extreme temperature events in Australia, Aust. Met.Mag, 49,pp.277-292.
Argentina in March 1980, Meteorol. Appl. 5,pp. 217–226.
10- Deque,M.,2007, Frequency of precipitation and temperature extremes over France in an anthropogenic scenario: Model results and statistical correction according to observed values, Global and Planetary Change,57,issue1-2,pp.16-26.
11-Folland,C.K.,Karl,TH.R.,Salinger,M.J.,2002, Observed climate variability and change  ,Weather, 57, pp. 269-278.
12- Kysely,J.,Kalvova,J.,Kveton,V., 2000, Heat Waves in the  South  Moravian Region During the period 1961-1995, Studia geoph. et geod,44,pp.57-72.
13-Lynn,B.H.,Healy,R.,Druyan,L.M.,2007, An Analysis of the Potential for Extreme Temperature Change Based on Observations and Model Simulations, American Meteorological Society,20,pp.1539-1554.
14- Panmao,Zh. Xiaohua,P., 2003, Change in Extreme Temperature and Precipitation over Northern China During the Second Half of the20th Century,Acta Geographica Sinica.
15- Peterson, T. C., and Coauthors.,2008, Why weather and climate extremes matter. Weather and Climate Extremes in a Changing Climate. Regions of Focus: North America, Hawaii, Caribbean, and U.S. Pacific Islands, T. R. Karl et al., Eds., U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research, 11–33.
16- Stocks, J. M., Taylor ,N. A. S., Tipton, M. J., Greenleaf, J. E., 2004,  Human physiological responses to cold exposure. Aviat. Space Environ. Med, 75,pp.444–457.
17- Peterson,T.C., Heim Jr,R.R., Hirsch,R., Kaiser,D. P., Brooks, H., Diffenbaugh,N.S., Dole,R.M., Giovannettone, J.P., Guirguis,K., Karl,T.R., Katz,R.W., Kunkel,K., Lettenmaier,D.,McCabe,G.J., Paciorek,C.J., Ryberg,K.R., Schubert,S., Silva,V.B.S.,Stewart,B.C., Vecc hia,A.V., Villarini,G., Vose,R.S., Walsh,J., Wehner,M.,Wolock ,D., Wolter,K., Woodhouse,C.A., and Wuebbles,D.,2013,  Monitoring and  understanding changes in heat waves,cold waves,floods,and droughts in the United states, American Meteorological Society,June2013,pp.821-834.
18- World Meteorological organization., 2011, WMO Statement on the status of the global climate in 2010, WMO-NO.1074.