نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

کوهرنگ در شمال غربی استان چهارمحال و بختیاری در منطقه­ ای کوهستانی واقع شده است این منطقه از کشور به سبب برخورداری از آب و هوای معتدل کوهستانی در فصول گرم سال از مطلوبیت خاصی برخوردار است.
در مقاله حاضر سعی شده است امکانات طبیعی و جاذبه­ های توریستی کوهرنگ شناسایی و معرفی شود و نهایتاً پیشنهاداتی برای جذب توریسم ارائه گردد.

عنوان مقاله [English]

Touristic Attractions of Kuhrang

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Varesi

Member of Faculty, University of Isfahan

چکیده [English]

Kuhrang is located in northwest of Chehear Mahal and Bakhtiari Province at a mountainous place. This region is of significant desirability due to mild mountainous weather in hot seasons of the year.
In this paper, it has been tried to introduce natural potentials and tourist attractions of Kuhrang and to present suggestions for attracting tourists.

1-  طرح مطالعات توسعه اقتصادی- اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری.
2- مطالعات احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان برنامه و بودجه حوضه آبخیز شمالی کارون.
3- طرح سیاحتی و توریسم قطب کوهرنگ، شرکت مهین گستر- سال 1373.
4- تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری، پرفسور جن. راف. کارئوست، چاپ بهمن 1373.
5- شناخت سرزمین بختیاری- نیکزاد، امیرحسین- چاپ نشاط اصفهان 1345.
6- فرهنگ جغرافیایی آبادی­های کشور- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1369.
7-  آمارنامه استان چهارمحال و بختیاری- سازمان برنامه و بودجه- 1363.
8- نشریه گردش شماره 15.
9- جغرافیای مفصل ایران- بدیعی، ربیع- 1362.
10-  نشریه پیام (یونسکو) شماره 294- بهمن 1374.