نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا طبیعی دانشگاه اصفهان

چکیده

از جمله فاکتورهای اساسی رویدادهای طبیعی که پیش بینی دقیق آن­ها همیشه مورد توجه انسان بوده زمان است. وقوع بهنگام و غیرمنتظره برخی از آن­ها بویژه رویدادهای با دامنه تغییرات بالا، برای بشریت مشکلات زیادی را به همراه داشته است. امروزه سعی بر این است با استفاده از قالب­ های کمی، معادلات ریاضی و روابط آماری به ویژه با استفاده از توزیع­ های آماری دروه­ های بازگشت رخدادها را پیش بینی کرد.
هدف اصلی این مقاله، پیش بینی زمان دقیق رخدادهایی است که از دامنه تغییرات نسبتاً بالایی برخوردارند بدین منظور از توزیع ­های متداول به گونه ­ای استفاده شده که بتوان به این مهم دست یافت. این تحقیق بر پایه روابط آماری شکل گرفته و سعی شده تا مقدار کمیت رخدادها و زمان وقوع آنها با دقت بیشتری برآورد گردد.

عنوان مقاله [English]

Prediction of Natural Occurrences With High Range of Variability

نویسنده [English]

  • Mahdi Nourbakhsh

Master of Natural Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

Time is one of the major factors in natural events whose accurate prediction has always been considered by human. Sudden and unexpected occurrence of some of such events, especially those with great range of changes, have brought humans many problems. Today, it is tried to predict the return period of events using mathematical equations and statistical relationships, especially statistical distributions.
The main goal of this paper is precise prediction of events with relatively great range of changes. In this regard, common distribution models have been exploited in a way that this goal can be achieved. This research is based on statistical relationships, and it has been tried to estimate the quantitative values of events and their time of occurrence.

1- ج.دبلیو. کانت: تحلیل فراوانی وقایع و ریسک در هیدرولوژی، ترجمه بزرگ نیا، ابوالقاسم و دیگران، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اولف سال 1369.
2- سازمان آب و  هواشناسی کشور: آمار ماهانه اقلیمی (1990-1965)، مرکز اصفهان.
3- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی، 1:250000
4- ضیایی، حجت اله: کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ اول، سال 1370.
5- علیزاده، امین: اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، سال 1371.
6- غیور، حسنعلی: پیش بینی سیلاب در مناطق مرطوب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 25، سال 1371.
7- مهدوی، محمد: هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، سال 1371.
8- میرباقری، احمد: هیدرولوژی مهندسی، انتشارات دانشگاه شیراز، جلد اول، سال 1374.
9- وزارت نیرو، سازمان آب منطقه­ای اصفهان: آمار هیدرومتری رودخانه اسکندری (1371-1351)، منتشر نشده.
10- Viessmon, W.Jr. etal, Itroduction to Hydrology, Harper & Row Publisher, 1977.
11- Wilson, E.M., Enginering Hydrology. Macmillan Publishers Ltd, London 1985.