نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش نخست سعی شده است براساس آمارهای موجود برای ایستگاه­ های مورد مطالعه پایه مشترک آماری تشکیل شود. سپس با استفاده از میانگین 21 ساله داده ­های هواشناسی (1364- 1343 ه.ش) و از طریق ضرایب و فرمول­ های مختلف طبقه­ بندی اقلیمی، اقلیم دشت گرگان طبقه­ بندی گردد.

عنوان مقاله [English]

Climatic Classification of the East of the Gorgan Plain

نویسنده [English]

  • Esma'il Shahkouei

چکیده [English]

In this research it has been tried to form a common statistical basis based on available statistical data for studied stations. Then, using the average of meteorological data for a period of twenty-one years (1964-1985) and various coefficients and formula for climatic classification, Gorgan Province’s climate has been classified.

1- جعفرپور، ابراهیم، اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1371.
2- شاهکویی، اسماعیل، پایان نامه کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، بهمن 1372.
3- علیزاده، امین، اصول هیدورلوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم، 1371.
4- کاویانی، محمدرضا، علیجانی، بهلول، مبانی اقلیم شناسی، انتشارات سمت، 1372.
5- کوچکی، عوض، اکولوژی گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1373.
6- مهدوی، مسعود، آمار و روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها در جغرافیا، تهران، انتشارات قومس، 1372.
7- وزارت نیرو، هیدرولوژی آبهای سطحی، موسسه تماب، دفتر آمار و اطلاعات، تهران 1374.
8- وزارت راه و ترابری، سازمان آب و هواشناسی، سالنامه هواشناسی کشور.