نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای جغرافیا- دانشگاه اصفهان

چکیده

اگرچه بهترین روش مطالعه محیط بهره ­گیری از شواهد موجود در خود محیط است اما استفاده از اسناد تاریخی و همچنین بکارگیری نظریات متفاوت و ترکیب و تلفیق این نظریات، می­ تواند نتایج سودمندی در مورد محیط ­های گذشته در اختیار ما قرار دهد.
با بکارگیری روش فوق، سن تقریبی دلتای شادگان مشخص گردید و معلوم شد که همزمان با دوره­ های یخچالی در پلیستوسن رسوب گذاری و تکوین دلتای شادگان آغاز گردید. این دلتا تا چهار هزار سال پیش وجود نداشت و پیدایش این دلتا مربوط به بعد از چهارهزار سال پیش می ­باشد.

عنوان مقاله [English]

The Shadegan Delta and its Origin

نویسنده [English]

  • Hosein Asakareh

Ph.D. Student of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

Although the best method of studying environment is utilization of evidences available in environment itself, exploitation of historical documents and application of different theories and their combination can provide us with useful results about past environments.
Using the above method, the approximate age of the Shadegan Delta was determined and it became known that sedimentation and development of the Shadegan Delta began simultaneously with glacial periods in the Pleistocene. This delta did not exist until four thousand years ago and its emergence occurred after that date.

1- اداره کل کشاورزی استان خوزستان (1370)، «گزارش نخیلات شادگان».
2- سازمان آب و برق خوزستان، «آمار ایستگاه­های دبی سنجی و تبخیر سنجی شادگان».
3- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، «نقشه­های 250000: 1 آبادان و 50000: 1 شادگان».
4- سیاه پوش، محمدتقی، (1352) «پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران». تهران، انتشارات سینا.
5- سینگ، جاسبر واس. دیلون.(1374) «جغرافیای کشاورزی»، ترجمه سیاوش دهقانیان و دیگران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- رامشت، محمدحسین (1366، الف) «جغرافیای طبیعی خلیج فارس»، معاونت جنگ دانشگاه اصفهان.
7- رامشت، محمدحسین(1366 ب). «جغرافیای طبیعی هورالعظیم». معاونت جنگ دانشگاه اصفهان.
8- محمودی، فرج الله (1367). «تحول ناهمواری­های ایران در کواترنز». نشریه پژوهش­های جغرافیایی شماره 23.
Fusher, W.B (1968). "The Cambridge Historg of IRAN" VOLI The Land Of Iran. Part one: Physical Geography.