نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری جغرافیا- دانشگاه تهران

چکیده

بکارگیری سیستم­ های تخصصی، معمولاً منطبق با نیازهای روز در نقشه ­کشی است. از اواسط دهه 1980، محققین دانش نقشه ­کشی سعی داشته­ اند تا به کنترل و هدایت طراحی نقشه و استفاده از سیستم­ های تخصصی جامه عمل بپوشانند.
اولین گام در گسترش سیستم­های تخصصی در طراحی نقشه، رسمیت دادن به روش طراحی نقشه است، که روش­های بیانی دانش، اساس این قانونمند کردن است. اهداف این مقاله معرفی و بیان روش­های جدید طراحی نقشه، یعنی ساده کردن آن است (GF). این روش توسط «ماپکی» تحت عنوان «سیستم تخصصی طراحی نقشه موضوعی» در طراحی و تهیه یک اطلس موضوعی کاربرد داشته است. این روش جدید توان بیان دانش را که روش معروف به چارچوب در آگاهی مصنوعی است، بهبود می­ بخشد. همچنین در بردارنده مزایای تمام روش­های دیگر است و به بیان دیگر حاوی چارچوب، قانون ارتباط و طرز عمل در یک سیستم تخصصی طراحی نقشه است.

عنوان مقاله [English]

A Generalized Frame for Cartographic Knowledge Representation

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Arefzadeh

Ph.D. Student of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

Application of specialized systems is usually based on surveying needs of the day. Since the mid-1980s, researchers have been making efforts to materialize control and direction of map designing as well as utilization of specialized systems. The first step in expansion of specialized systems in map designing is to give a formal status to the method of map designing. The base of such regularization is the expressive methods of science. The aims of this paper include introduction and expression of new methods of designing maps, namely its simplification (GF). This method has been applied in design and preparation of a thematic atlas under the title “specialized system of designing thematic maps”. This new method improves the expressive abilities concerning science renowned as “framework in artificial knowledge”. It also includes the advantages of all other methods namely framework, rule of connection and manner of action in a specialized system of designing maps. 

Cartography Vol.25, Vol.25, No.2, December 1996 A Generalized Frame for Cartographic Knowledge Representation, by: Bo Su.