نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مدل سازی کارتوگرافی، شیوه­ ای عمومی و فراگیر تجزیه و تحلیل داده­ های جغرافیایی است. آنچه که در مدل­ سازی کارتوگرافی استفاده می­ شود، در  نهایت به روابط جبری منتهی می­ گردد که در آن هر یک از عوامل مؤثر ترکیب موضوعی نقشه­ ها به صورت متغیری عمل می­ نمایند و می­ توان این متغیرها را با استفاده از توابع و ترکیب کارتوگرافی بطور قابل انعطافی تغییر داد. طی این مقاله (اشاره) قواعد، توانایی و تکنیک­ های عمده این متدولوژی مورد بررسی اجمالی قرار می­ گیرد.

عنوان مقاله [English]

Cartographic Modeling - Part I

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Cartographic modeling is the general and customary method of geographical data analysis. What is used in cartographic modeling leads finally to certain algebraic relationships in which each one of effective factors in thematic combination of maps acts as a variable, and it is possible to change these variables using functions and cartographic combination in a flexible manner. In this paper, the rules, ability and major techniques of this methodology are briefly examined.

1- مدیری، مهدی و خواجه، خسرو: کارتوگرافی مدرن، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، 1377.
2- CD Tomlin: Cartographic Modelling, Geographical Information Systems, Volume 1, London, Longman Scientific and Technical, 1991.