نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بخش عمده ­ای از تصاویر ماهواره­ ای بصورت رقومی دریافت می­ گردد و پردازش دیجیتالی راه منطقی است. انسان به خوبی تصویر را تفسیر می­ نماید. لیکن چشم ما برای مشاهده  تصاویر سیاه و سفید در یک طیف امواج الکترومغناطیسی با نگاه کردن به تصاویر رنگی و ترکیبی از باندهای مختلف، محدودیت دارد. ممکن است در یک زمان به گزیده­ ای از سه باند در ترکیب رنگی نگاه کند، بنابراین سایر باندها مورد استفاده واقع نمی شود. چشم قادر به تفکیک کامل انعکاس ­های مختلف مادون قرمز یک تصویر با تصویر دیگر نیست در حالی که مادون قرمز نزدیک نسبت به بازتاب امواج قرمز، اطلاعات مفیدی درباره عوارض و پدیده ­های مختلف به خصوص گیاهان فراهم می­ آورد. تکنیک­ هایی که به آنها می ­پردازیم با استفاده از آنالیز دیجیتالی تصویر است، این بدان معنی نیست که تفسیر دیداری تصاویر ماهواره ­ای مفید نمی­ باشد بلکه بسیار ارزشمند بوده و با استفاده از روش ­های متعارف تفسیر دیداری تصاویر ماهواره ­ای مفید نمی­ باشد بلکه بسیار ارزشمند بوده و با استفاده از روش ­های متعارف تفسیر مانند رنگ، تن، اندازه، شکل، نقش و بافت تصویر، اطلاعات بسیار سودمندی قابل استخراج است.

عنوان مقاله [English]

Image Digital Processing

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Most of satellite images are received in digital form and the logical way of dealing with them is digital processing. Human interprets images very well. However, our eyes have limitations in observing black-and-white pictures in a range of electromagnetic waves’ spectra through looking at colored images and a combination of different bands. It is possible that at one time they look at a particular part of three bands in a colored combination, so other bands are not used. eye is not able to fully distinguish different infrared reflections of a picture from that of another picture, while near infrared, in comparison with red waves reflection, provides useful information about various features and phenomena, especially plants. Techniques we deal with are implemented through digital analysis of images. it does not mean that visual interpretation of satellite images is not useful, but it can be highly valuable, and information can be extracted through common visual interpretation methods such as color, tone, size, shape, figure and texture of image.

1-  مدیری، مهدی، اشاره­ ای به مبانی و اصول دورکاوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهاس مسلح، تهران 1375.
2-Harris, Ray: Satellit Remote Sensing, Routledge & Kegan Paul Ltd, New York, 1987.
3- Lillesand. Kiefer: REMOTE SENSING and IMAGE INTERPRETATION, Third Edition, John Wiley & Sons, New York, 1994.