نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله جنبه­ های اصلی تکنولوژی را برای م دل­های دیجیتالی نقاط ارتفاعی (DEM) و تصاویر اُرتوی دیجیتالی، با استفاده از تصاویر ماهواره­ ای روسی مورد بررسی قرار می دهد. تصاویر ماهواره­ ای TK-350 وTVR-1000  دیدگاهی را از نظر اقتصادی مطرح می کند که دستیابی به این تولیدات دیجیتالی را امکان پذیر می­ سازد.
 اساس این نظریه آن است که پردازش مشترک فتوگرامتری تصاویر بر مبنای داده­ های ناوبری انجام می­ گردد. در انجام چنین کاری دیگر به نقاط کنترل زمینی نیازی نمی­ باشد و تصاویر کوچک مقیاس TK-350 به عنوان مبنای متریک جهت ایجاد DEM و نیز برای دستیابی مرجع زمین، تصاویر بزرگ مقیاس TVR-1000 دارای اطلاعات موضوعی هستند و برای تولید ارتو طراحی شده ­اند مشخصه­ های دقت تولیدات دیجیتالی تعیین می­ گردد.
در سال­ های اخیر کشور روسیه به طور گسترده ­ای تصاویر ماهواره ­ای TK-350 وTVR-1000  به بازار جهانی داده­ های سنجش از دور عرضه داشته است. مشخصه­ های منحصر به فرد تصاویر مزبور آن­ها را به خاطر برخورداری از مزایای اقتصادی در تهیه نقشه ­های نواحی وسیع در صحنه رقابت جهانی متمایز نموده است. این دو تصویر، امکان تولید نقشه­ های دیجیتالی زمین را با دقتی قابل مقایسه با دقت­ های نقشه­ های 1:50000 و نقشه­ های توپوگرافی بزرگ مقیاس فراهم می ­آورد.

عنوان مقاله [English]

Production pf the Digital Terrestrial Model (DTM) Using Russian Satellites' Images

نویسنده [English]

  • Khosro Khajeh (Translator)

چکیده [English]

This paper examines the main technological aspects of digital models of elevation points and digital orthophotos using the Russian satellite’s photos. Satellite images of (TK-350) and (TVR-1000) propose an economic attitude that makes access to such digital photos possible.
The basis of this theory is that common photogrammetric processing of images is carried out based on navigational data. In this way, there is no longer any need for ground control points, and (TK-350) small-scale images are used as the metric basis for creating (DEM), and also the (TVR-1000) large-scale images contain thematic information for access to ground reference and have been designed for ortho production, and in this way the characteristics of precision of digital products are determined.
In recent years, Russia has vastly introduced the (TK-350) and (TVR-1000) satellite images into global markets. The unique characteristics of these images have distinguished them in global arena due to economic advantages in preparation of maps of vast areas. These two images make production of earth’s digital maps with a precision comparable to 1:50000 maps and large-scale topographic maps possible.