نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تجزیه و تحلیل آماری ابزار مهمی برای برنامه ­ریزی؛ کنترل و ارزیابی محیطی است. اکثر سیستم ­های اطلاعات جغرافیایی، شاخص ­های آمار توصیفی مبنایی نظیر مُد، میانه، میانگین، حداقل/حداکثر و داده­ های کمی انحراف معیار را تعیین می ­نمایند و به شرح و توصیف خصیصه­ هایی می ­پردازند که در یک ناحیه معین اتفاق می­ افتد از جمله تعیین ارتفاع متوسط در محدوده­ ای به شعاع پنج کیلومتری یک نقطه، دیاگرام ­های فرکانس که توزیع مقادیر از کم تا زیاد در یک ناحیه را نشان می ­دهد. مقایسه آماری ساده دو یا چند لایه داده­ ای نظیر جدول بندی مقطعی را می­ توان در بیشتر اوقات در چارچوب سیستم مدیریت پایگاه داده­ ای که در GIS ساخته شده است، انجام داد و شیوه پیچیده از قبل رگرسیون چند تایی و آنالیز واریانس در بیشتر موارد با تهیه فایل­ های داده ­ای از GIS به یک بسته نرم­ افزار آنالیز آمار عمومی یا خاص که دارای طیفی از روش­ های آنالیز پیشرفته است، پیاده یک بسته نرم ­افزار آنالیز آمار عمومی یا خاص که دارای طیفی از روش ­های آنالیز پیشرفته است، پیاده نمود و نتایج را به GIS انتقال داد.
مدل سازی GIS مربوط به کاربرد روش­ های ریاضی پیچیده­ تر جهت پیش­ بینی مقادیر عددی پدیده­ های محیطی نظیر تشعشع خورشیدی یا تقلیل کیفی خاک در نقطه­ ای از یک ناحیه مورد مطالعه است. مدل ­ها مبتنی بر معادلات خطی ساده هستند که می­ توان به عنوان یک سری عملیات ریاضی در چهارچوب GIS منظور نمود. بیشتر مدل­ های پیشرفته از قبیل آن هایی که حل معادلات تفاضلی با چندین تکرار جهت رسیدن حل مطلوب در برمی­ گیرد، نیاز به ارتباط داده ­های GIS به برنامه مدل­ سازی مناسب دارند، نتایج در بیشتر موارد به عنوان لایه­ های جدید داده ­ای که می­ توان آنها را در آنالیز آینده استفاده نمود، برمی­ گردد این گونه انتقال فایل­ ها­ در هر گونه تجزیه و تحلیل لازم است زیرا از هیچ سیستم اطلاعات جغرافیایی نمی­ توان انتظار دارا بودن کلیه روش­ های مدل ­سازی را داشت.

عنوان مقاله [English]

Statistical Analysis and Modeling

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Statistical analysis is an important tool for environmental planning, control and assessment. Most geographic information systems determine basic descriptive statistical indexes such as mode, mean, average, minimum/maximum and quantitative data of standard deviation, and describe characteristics that occur in a certain area, including determination of the average elevation in the area within a radius of five kilometers around a point or provision of diagrams of frequency which show the distribution of values from least to most within an area. Simple statistical comparison of two or more data layers such as cross tabulation can usually be carried out within the framework of database management system created in GIS, and complex methods such as multi-regression and analysis of variance can usually be implemented by transferring data files from GIS to a general or special statistical analysis software package which has a range of progressive analysis methods, and then transfer the results back to GIS.
GIS modeling is related to application of more complex mathematical methods for prediction of numerical values of environmental phenomena such as solar radiation or soil degradation at a particular point in the studied area. Models are based on simple linear equations which can be considered as a series of mathematical operations within the framework of GIS. Most of progressive models, including those based on solution of differential equations with several repetitions to reach the desirable solution, need a connection between GIS data and a suitable modeling program. The results are usually received in the form of new data layers that can be used in future analyses. These types of file transfer are necessary in any kind of analysis, because it is not reasonable to expect a geographic information system to have all modeling methods.