نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه، چرخش آب در کره زمین، که سالانه بالغ بر حدود 500،000 میلیارد مترمکعب می ­شود با توجه به تمام پیچیدگی ­هایی که دارد، برای تمام متخصصان به خوبی شناخته شده است. متخصصان به بررسی چرخش آب ها و تعیین مقدار جریان­ های مختلف آب (بارندگی، رودها، رودخانه­ ها، دریاچه ­ها، سفره­ های آب زیرزمینی) مجموعه آب کره زمین را تشکیل می­ دهند علاقه بسیار زیادی دارند. هم اکنون به مسائل مربوط به مخازن طبیعی آب نیز پرداخته می ­شود.
به طورکلی پراکنش آب­ های شیرین در گیتی بسیار نامنظم است و در جایی که حجم وسیعی از این آب ها مورد نیاز است، عملاً در دسترس قرار ندارند. بنابه دلایل اساسی، اگر منابع آب تجدید شونده هستند، در جریان­ ها محاسبه می­ گردند، در موارد معینی تابع مقیاس جهانی­ اند. ولی در برخی کشورها ذخایر آب غیرقابل تجدید به مانند ذخایر هیدروکربور و معدنی به میزان قابل ملاحظه­ ای وجود دارند.
ارزیابی رقومی حجم­ های آب، مطابق با قسمت ­های مختلف آب کره در مقیاس­ های گوناگون و با نشان دادن برداشت قابل توجه صورت پذیرفته است: اقیانوس­ ها، یخ ­های قطبی، آب ­های زیرزمینی، رطوبت خاک، دریاچه ­ها، رودخانه­ ها، جوّ.
M.L. L'Vovich؛ (3)؛ دوره­ های مقادیر میانگین احیای این مخازن را به شرح زیر محاسبه کرده است.
اقیانوس­ها: 3 هزار سال؛ سفره ­های آبدار: 5-4 هزار سال؛ پوشش برفی، یخی قطبی و یخچال­ های قارهّ­ای: 8 هزار سال؛ دریاچه ­ها: 17 سال؛ خاک­ ها (رطوبت): یک سال؛ رودحانه­ ها: تقریباً 12 روز؛ رطوبت جوّی: یک هفته
در شرایط مطلق، تقریباً آب زیرزمینی در مجموع با چرخش طبیعی آب ارتباط دارد. ولی ذخایر و قسمت­ های معدنی، زمان بسیار طولانی را برای تحدید حیات طی می­ کنند. بنابراین در مقیاس انسانی در شرایط تجدید شونده قرار دارند.

عنوان مقاله [English]

A Discussion on the Earth's Paleowaters

نویسنده [English]

  • Shahriar Khaledi

Member of Faculty of Geo-Sciences, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Today circulation of water on earth, amounting to about 500,000 billion cubic meter, is well recognized by experts in the field despite its all complexities. Experts show great interest in examination of water circulation and determination of quantities of different water flows (precipitation, rivers, lakes, aquifers, etc.) which form the totality of the earth’s water. Currently the issues concerning natural water resources are also studied.
Generally, distribution of fresh waters around the world is very irregular, so that they might be completely inaccessible exactly where there is need for great amounts of such waters. For some fundamental reasons, if water resources are renewable, they are considered as among flows and in certain cases follow global scales. But in some countries, there are significant resources of unrenewable water, just as hydrocarbon and mineral resources.
Numerical assessments of volume of water resources have been carried out on different scales and according to different parts of hydrosphere, and have revealed significant exploitation of such resources; these studies included oceans, polar ices, underground waters, soil moisture, lakes, rivers and atmosphere.
M.L. l’Vovich has calculated the average periods of renewal of the above resources as follows:
Oceans: three thousand years; aquifers: four to five thousand years; ice coverage, polar ice and continental glaciers: eight thousand years; lakes: seventeen thousand years; soil moisture: one year; rivers: almost twelve days; atmospheric humidity: one week.
In absolute conditions, underground water is almost in correspondence with natural circulation of water. However, mineral resources take very long periods of time for renewal. Therefore, they can be considered as unrenewable on human life-span scales.

1- R.L., Nace, "water of the world", Natural History, 1964.
2- M.L L'Vovich, "Les resources en du globe terrestre et leuravenir", An. SSSR. Ser g'eogr,6, 1967.
3- M. I L'Vouich, "world water Resources and their future", Trad. Angl Amer. Geophysical Union, R.L., Nace, 1979, 1974.
4- Collectif (1974-1978), World water balance and water resources of the earth, Original en russe, publ. en anglais, UNESCO, stud. And Report in hydrology, 25, 1978.
5- A. de Cunha Robouccos, "Le grand basin hydrogeologique du Maranbao Bresil…"Mem Assoc Intern. Hydrogeol. XI, Conj Hydrogeologie des grands basins eo dimentaircs, Budapest publ. 1970.
6- M.Ezzat, The development of the Egyptian western desert (50 years: 1975-2025), Minist. Of Irrig., Cairof conf. differ strategies mis en valeur et gestion des deserts, sacramento conf pop, vol.1.1977.
7- J. Forkasiewicz,j. Margal. L' exploitation des reserves d'eavc souterr-ine en Zones aride et semi-oride, 4 conf. internat surla Planification et la gestian des eaux, Marseille,mai 1982 Vol 15d. CEFIGRE, 1982, p.701.
8- M.A.Habermehl, "The great artesian basin", Auster Geol. Geophys, 5, 1980.
9- H. Nevlund Foodstuff production target in arid zones: issres onprospect from the Arabian Peninsula, IWRA/AIRE, 6e congra Ottawa, mai-duin, vol. III, 1988. P.115.
10- P. Pallas, "Les resources en eau du sahara septentrional" Nature et resources, UNESCO, VIII, n.3, 10,1912.
11- S.Postel, "water: rethinking management in an age Searcitg" Warid watch paper, 62, 1982, p,21.
12- J.A.Tinajero Gonzalez "Strategie de gestion des eaux Souterraines au Mexique", Bull Qualite des eaux, VI, 1980.P.181.
13- usgs, "National water summary 1984…", USGS, Water-supply paper, 2275, Washington, 1985.
14- W.C. Walton, Groundwater resource evaluation, Mc Grow Hill, 1970,P.606.