نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

برای انجام مطالعات ژئومورفولوژی، کشور پهناور ایران از لحاظ تنوع کم نظیر آب و هوایی و حوضه­ های بسته خشک و نیمه خشک، موقعیت مناسبی را دارا می­ باشد. لندفرم­ ها (Landform) و مناظر زیبای آنها، گام­ های خستگی ناپذیر پژوهشگران و محققان را در امنظار گشودن رازها، می­ طلبند. در طی چند دهه اخیر مطالعات ارزشمندی از سوی ژئومورفولوژیست­ های (Geomorphologist) ایرانی درباره ویژگی ­های حوضه ­های بسته خشک و نیمه خشک کشور انجام گرفته است. ولی کمیت این تحقیقات و ارایه تیراژ کم آن ها، سبب شده که بسیاری از پژوهشگران علوم زمین با عوارض ژئومورفولوژیکی حوضه­ های بسته مناطق خشک، آشنایی لازم را نداشته باشند. مقاله حاضر، نتایج کوششی است در جهت شناساندن پاره­ ای از عوارض ژئومورفولوژیکی که در چاله ساغند انجام پذیرفته است.

عنوان مقاله [English]

An Essay on the Geomorphology of the Saghand Hole in the Province of Yazd

نویسنده [English]

  • Abbas Khosravi

Master of Natural Geography

چکیده [English]

The vast country of Iran offers great opportunities for conducting geomorphological studies due to its rare climatic variety and arid and semi-arid closed basins. Landforms and their beautiful landscapes call for unrelenting explorations of researchers to disclose unknown secrets. Over the past few decades, valuable studies have been conducted by Iranian geomorphologists on characteristics of arid and semi-arid closed basins of the country. However, the quantity of these investigations and the low number of their related publications has caused many researchers in the field of geosciences to lack the due knowledge of geomorphological features of closed basins of arid areas. This paper is the result of an effort to introduce some of the geomorphological features of the Saghand Hole.

1- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: احمدی، حسن، سال 1367 ﻫ.ش، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحات شماره­های 235 الی 251.
2- احمدی، حسن، سال 1367 ﻫ.ش، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
3- بحرودی، عباس، سال 1370 ﻫ.ش، نگاهی به چینه­شناسی و تکتونیک ناحیه ساغند، رساله کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
4- تریکار، ژان، سال 1369 ﻫ.ش، اشکال ناهمواری در مناطق خشک، ترجمه مهدی صدیقی و محسن پورکرمانی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.
5- ثروتی، محمدرضا، سال 1371 ﻫ.ش، ویژگی ژئومورفولوژیک دشت­های مناطق بیابانی ایران، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل مناطق بیابانی و کویری ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
6- عاصمی­پور، جواد، سال 1364 ﻫ.ش، کویرهای ایران، انتشارات دفتر طرح و مشاوره نخست­وزیری، طرح چهارم.
7- کرینسلی، دانیل، سال 1350 ﻫ.ش، مطالعه ژئومورفولوژی آب و هوای گذشته پلایاهای ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، جلد دوم.
8- محمودی، فرج ا...، سال 1367 ﻫ.ش، بیابان­های ایران، مجله رشد آموزش جغرافیا، سال پنجم، شماره مسلسل 17.
9- نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:500،000، چاپ سازمان جغرافیایی کشور.
10- Thronburg, W.D(1969): Principles of Geomorphology, 2nd Edition, John Wiley and Sons Inc, New York.
11- Bagnold, R.A(1941): The physics of blown sand and desert dunes, Methuen Co., Ltd, London.