نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان

چکیده

بیش از 13000 آتشفشان بر روی کره زمین وجود دارد. هر دهانه آتشفشان و یا مجموعه­ ای از دهانه ­های مجاور یکدیگر را یک دستگاه آتشفشان برای فوران های گذشته می­ نامند.
تظاهرات آتشفشانی را می­ توان بحران ماگما (Magma) دانست که در هنگام فعالیت آتشفشانی به وجود آمده و سپس به خاموشی گراییده است. گاهی این فعالیت ها از قرن ها پیش به طور مداوم ادامه داشته، چون آتشفشان Etna در ایتالیا و یا این که امکان دارد چند ساعتی بیش ادامه نداشته باشد. مانند Niracongo در کشور زئیر در سال 1977م.

عنوان مقاله [English]

Volcanoes

نویسنده [English]

  • Masoud Mo'ayyeri

Department of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

There are more than thirteen thouasand volcanos on the surface of earth. Any volcanic crater or set of craters close together are called a volcanic system for past eruptions.
Volcanic manifestations can be identified as Magma, which has been formed during volcanic activities and then gradually cooled down. In some cases, these activities have continued for centuries, like the Etna Volcano in Italy, and in other cases they lasted only for a few hours, like the Niracongo in Zaire in 1977.

1- Tazieff Haroun, Derruau Masson; Le Volcanisme et sa prevention, Masson, Paris, 1990, page 17.
2- زرعیان دکتر سیروس؛ مطالعه آتشفشانها، جلد اول، آتشفشان شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1345 ﻫ.ش، ص2.
3- Derruau Max, Precis de Geomorphologie, Masson, Paris,(1967), page 270 & Page 291.
4- Bunnett R.B; Physical Geography in Diagrams, Metric Edition, Longman, London,(1989), page 25.
5- درویش زاده، دککتر علی؛ اصول آتشفشان شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1368 ﻫ.ش، ص23.
6- دریو، ماکس؛ مبانی ژئومورفولوژی، ترجمه دکتر مقصود خیام، انتشارات نیما، تبریز، سال 1372 ﻫ.ش، ص147.
7- حریریان، دکتر محمود؛ شناخت پیکرزمین، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، سال 1369 ﻫ.ش،(ص313).
8- مدنی، حسن و شفیقی، سیروس؛ زمین شناسی عمومی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، سال 1371 ﻫ.ش، ص364..
9- زرعیان، دکتر سیروس؛ مطالعه آتشفشان­ها، جلد اول، آتشفشان شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1360 ﻫ.ش، ص5.
10- نجفی، دکتر مهدی؛ زمین شناسی عمومی، انتشارات خراسان، مشهد، سال 1371 ﻫ.ش، ص62.
11- مور، پاتریک و کترمول پیتر: سرگذشت زمین، ترجمه مهندس عبای جعفری، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، سال 1367 ﻫ.ش، ص72.
12- احمدی، دکترحسن، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1367 ﻫ.ش، ص116
13- Moayeri M; Les terrasses alluviales de1 Allier, D.E.A. Universite de Clermont Fd, France, 1976, page 25.
14- لیت، جودسن، کافمن، سال 1368 ﻫ.ش، زمین­شناسی فیزیکی، برگردان از: دکترفریدمر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز.
15- معتمد، دکتر احمد، سال 1371 ﻫ.ش، زمین­شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.
16- معماریان حسین، صداقت محمود و چهرازی علی بابا، سال 1368 ﻫ.ش، زمین شناسی (برای دوره دو ساله مراکز تربیت معلم رشته علوم تجربی) شرکت چاپ و نشر ایران، تهران.
17- وایلی، پ ج، سال 1367 ﻫ.ش، مبانی زمین­شناسی جدید، ترجمه مهندس جمشید حسن زاده، مرکز نشردانشگاهی دانشگاه تهران.
18- Derruau Boniol S, er Fel A; (1970) Le Massif Coll, Que Sais Je? Paris.
19- Trewartha Glenn T, and…(1977) Fundamentals of Physical Geography, third Edition, Mcgraw- Mill Book Company, London.
20- Kieffer G; (1971) Apercu sur la morphoiogie des regiogio des regions volcanique du Massif Central, (symposium J.Jung), PP.479-510 Plein Air Serv, France.
21- Michel R; (1953) Contribution al etude Petrographique des Peperiteset du Volcanisme tertiaire de la Grande Limagne. Clermont-Fd, France.
22- Moret L;(1967) Precis de Geologie, Masson, Paris.
23- Summerfied Michael A;(1992) Global Geomorphology, Longman, London.