نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

زمان طی مسیر کره زمین به دور خورشید یا زمان طی دوره گردش مداری آن 365 روز است. زمان دوره ­ای 1 چرخش به دور خود 93/23 ساعت، بیشترین فاصله آن از خورشید 106×152 کیلومتر و کمترین فاصله آن از خورشید 106×147 کیلومتر است. قطر آن 12،742 کیلومتر، جرم آن 1024×97/5 کیلوگرم و دارای درجه غلظت (چگالی) 103×5/5 کیلوگرم بر مترمکعب می ­باشد.
زمان طی مسیر کره ماه یا زمان طی دوره گردش مداری آن به گرد زمین 32/27 روز است. شعاع مدار آن 103×384 کیلومتر، قطر آن 3476 کیلومتر، جرم آن 1022×34/7 کیلوگرم، دارای درجه غلظت (چگالی) 103×3/3 کیلوگرم بر مترمکعب می ­باشد. جالب ترین مسئله درباره کره زمین اینست که تنها مکان عالم برای زندگی موجودات هوشمند شناخته شده است. حتی بدون چنین ویژگی عجیب، زمنی می ­توانست سحرآمیز باشد (سحرآمیز برای کسانی که ممکن است راجع به آن از شما سوال کنند) ولی اجازه بدهید واقعیت­ های بیشتری را در مورد آن بازگو کنیم.

عنوان مقاله [English]

The Earth

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee

Master of Human Geograpahy

چکیده [English]

The time it takes for the Earth to travel around the sun, or its “orbital period”, is 365 days. The period of one rotation around its own axis is 23.93 hours, its largest distance from the sun 152 × 106 km and the smallest distance from the sun 147 × 106 km. Its diameter is 12,742 km, its mass 5.97 × 1024 kg
and its density 5.5 × 103 kg / m3.
The time of the orbital movement of the moon, or the time of its orbital period, is around 27.32 days. The radius of its orbit is 384 × 103 km, its diameter 3476 km, its mass 7.34 × 1022 kg, with a density of 3.3 × 103 kg / m3. The most interesting thing about the Earth is that it has been identified as the only place for intelligent life in the universe. Even without such a strange feature, the Earth still could have been magic (magic for those who might ask questions about it), but let's mention more facts about it.

The Greenwich Guide The Planets,Stuart Malin.