نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان

چکیده

اتمسفر سیاره زمین یک سیستم بسته و مستقل فیزیکی نیست، بلکه دیگر فضاها روی آن تأثیر گذاشته و آن را دگرگون می­ سازند. تغییرات اقلیم حاصل کنش عوامل پیچیده و کمتر شناخته شده­ ای است، که بعضی از آنها در خارج از جو زمین عمل می ­نمایند، و پاره ­ای سیستم ­های زمینی هستند، که قسمتی از آنها در کنترل انسان قرار داشته و عملکردهای بشری روند آنها را تغییر می­ دهد.
در این مقاله تأثیر فعالیت های انسانی در ارتباط با افزایش گازهای گلخانه ­ای جو و اثرات آن بر اکوسیستم­ های مناطق بیابانی و نیمه بیابانی مورد مطالعه قرار گرفته، و ضمن بررسی خصوصیات زیست بوم­ های این فضاها، مکانیزم ­های گازهای گلخانه­ ای در دگرگونی اقلیم و تأثیرات آن در واژگونی اکوسیستم­ های مناطق خشک و نیمه خشک مورد بررسی قرار می­ گیرد.

عنوان مقاله [English]

Climate Change and its Effects on the Ecosystems of Arid and Semi-Arid Areas

نویسنده [English]

  • Mohammad Mosayyebi

Ph.D. Student of Climatology, Department of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

The planet's atmosphere is not a closed and independent physical system, but other spaces affect and transform it. Climate change is the result of complex and less well-known factors, some of which operate outside the Earth's atmosphere, and a number of them terrestrial systems, part of
which are in human control and change in trend by human actions.
In this paper, the effects of human activities on increase of atmospheric greenhouse gases and its effects on the ecosystems of desert and semi-desert regions have been studied, and, in addition to the study of the properties of these ecosystems, the mechanisms of climate transformation and reversal of ecosystems in arid and semi-arid regions by greenhouse gases are examined.

1- آی، آرنون، سال 1971م، اصول زراعت در مناطق خشک، جلد اول، ترجمه عوض کوچکی و امین علیزاده، سال 1365 ﻫ.ش، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
2- آلن، کونجر، سال 1982م، کویرزایی، چگونگی مردم کویر می­سازند. چگونه می­توانند آن را متوقف سازند و چرا این کار را نمی­کنند. ترجمه عبدالمجید ثامنی، سال 1374 ﻫ.ش، انتشارات دانشگاه شیراز.
3- اسکوری، محمد، سال 1366 ﻫ.ش، تهدیدات ناشی از پیشروی صحرا، پیام یونسکو، شماره 177.
4- ب،اچ، واکر، سال 1979م، اصول مدیریت برای اکوسیستم­های نمیه خشک، ترجمه علی والامنش، جنگل و مرتع، شماره5، سال 1366 ﻫ.ش.
5- بکت، فرانس، سال 1372 ﻫ.ش، فضای سبز (گردهمایی جهانی خورشید)، ترجمه امید اقتداری، پیام یونسکو، شماره 279-278.
6- پاستل، ساندار، سال 1992م، انکار در دهه قاطعیت، ترجمه حمید طراوتی، سال 1372 ﻫ.ش، در مجموعه وضعیت جهان- مسایل محیط زیست، تهران، نشرآروین، ص50-25.
7- تولبا، مصطفی، سال 1994م، صلح و امنیت و محیط زیست، قسمت دوم، ظهور مفاهیم امنیت، ترجمه علی نعمتی مفرح، سال 1373 ﻫ.ش، تهران، همشهری شماره 486، ص6.
8- جمالیان، رضا، سال 1371 ﻫ.ش، پنجاه راه ساده برای نجات کره زمین (محیط زیست) ترجمه از بررسی­های روزنامه .New-York Times
9- جندقی، محمود، سال 1366 ﻫ.ش، تهدید بیابان­زایی را جدی بگیریم، مجله جنگل و مرتع شماره پنجم.
10- G.T.Mobiller ، سال 1368 ﻫ.ش، زیستن در محیط زیست، ترجمه مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.
11- خالدی، شهریار، سال 1373 ﻫ.ش، بحران بیابان­زایی محیط زیست کشور را با خطر جدی روبرو کرده است، تهران، همشهری، شماره 102، ص7.
12- خسروی، محمود، سال 1368 ﻫ.ش، اثرات نامساعد بیوکلیمایی ناشی از عوامل طبیعی در دشت سیستان، مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 13.
13- خورشید دوست، علی، سال 1367 ﻫ.ش، تغییرات آب و هوایی و برخورد محیطی، آموزش رشد جغرافیا، شماره 15.
14- Dursh, John، سال 1982م، جغرافیای نواحی خشک (بیابان­ها و استپ­ها)، ترجمه شهریار خالدی، سال 1373، تهران، نشر قومس، 364 صفحه.
15- درویش، محمد، سال 1374 ﻫ.ش، بیابان حقیقی ناگزیر، خطایی تصادفی یا؟، تهران، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 28.
16- Derning, Allenthn & Hally, B.Beru، سال 1992م، اصلاح اقتصادی دام و طیور، ترجمه حمید سیادت، سال 1372 ﻫ.ش، در مجموعه وضعیت جهان- مسائل محیط زیست، تهران نشر آروین، ص138-111.
17- Rayan,John,C.، سال1992م، حفاظت از تنوع حیات، ترجمه حمید سیادت، در مجموعه وضعیت جهان، مسائل محیط زیست، تهران، نشر آروین، ص50-25.
18- Richard,A,Hotten & George.M.Vudul، سال 1368 ﻫ.ش، تغییر آب و هوای کره زمین، ترجمه حمیده علمی غروی، رشد آموزش زمین­شناسی، شماره 17.
19- Reimon, Margalof ، سال 1966م، دیدگاه­های از نظر بوم­شناسی، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده و امین علیزاده، سال 1368 ﻫ.ش، مشهد، دفتر خدمات کتاب کاروند.
20- علیزاده، امین، سال 1373 ﻫ.ش، گرم شدن جهان و پیامدهای هیدرولوژیک، مجلهNew air ، شماره 22.
21- قدوسی، جمال، سال 1372 ﻫ.ش، علل بیابانی شدن حوزه­های آبخیز خشک و نیمه خشک، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 18، ص 62-52.
22- Kont,Wat، سال 1973م، مبانی محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، مشهد، سال 1364 ﻫ.ش،  انتشارات اترک.
23- Cludsely-Tomson, G.L ، سال 1993م، آینده صحرا، ترجمه حمیدرضا مختاری، سال 1374 ﻫ.ش، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 26، ص 37-34.
24- گونیلی، ابوالحسن، سال 1369 ﻫ.ش، تحقیق در زمینه بیابانی شدن ایران- توران، تهران، نشریه شماره 29، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران.
25- مخدوم، مجید، سال 1372 ﻫ.ش، شالوده آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران.
26- نظامی، محمدطاهر، سال 1372 ﻫ.ش، بیابان و بیابان زایی در ایران، تهران، پیام یونسکو، شماره 284، ص5.
27- نوریان، محمدعلی، سال 1368 ﻫ.ش، تغییرات آب و هوایی کره زمین، مجله New air، شماره دهم تا دوازدهم، ص23.
28- Goudie Andrew, 1992, Environmental Change, clardon press Oxtord.
29- Rebecca L. Jonson, 1990, the Green house effect, life on a warmer planet. Lerner publication company Minneapolis Minnesota.
30- Sbs, 1990, Global climat change, Schel No. Fours.
31- Samuel W. Matthews, 1990, is our world warming? National Geography magazine, October vol, 178, No.4, PP 66-98.
32- Kenneth Hare. F. 1983; Climat and desertification. WMOWCP. 44.
33- Schonweise. C.D, 1979, Klimaschwankungen Springer- Verlag. Berlin.