نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

چکیده

جغرافیای رفاه نگرشی در جغرافیای انسانی است که در مورد مسئله نابرابری­ های اجتماعی در کشورهای رشد یافته، در حدود سه دهه است که ارزیابی معضلات  اجتماعی- اقتصاد را مدنظر دارد.
در کشورهای در حال رشد همچون ایران، مسئله «نیازهای اساسی» از قبیل شغل، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و به طور کلی دسترسی به خدمات اجتماعی و نیز توزیع عادلانه آنها دارای اهمیت ویژه­ ای می­ باشد. توجه پژوهشگران و محققان دانش جغرافیا به امور فوق و تحقیقات کاربردی در این زمینه و ارایه نتایج حاصله از این مباحث دارای اولویت خاصی است.
در حقیقت دانش انسانی جغرافیا زمانی منزلت و جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می­ کند که این علم با حیات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مردم پیوند خورده باشد.
برگردان مقاله «جغرافیای رفاه» از کتاب ارزشمندThe Dictionary of Human Geography بوده که یکی از غنی­ ترین فرهنگ­ های جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی می ­باشد. در تنظیم و تدوین مطالب آن بیش از 35 جغرافیدان از جمله اندیشمندانی چونHarvey, Johnston, Haggett و سایرین مشارکت داشته ­اند. از این رو کتاب مذکور برای مشتاقان دانش جغرافیا و سایر رشته­ های علوم اجتماعی، منبع سودمند و با ارزشی می­ باشد. البته برگردان این کتاب به فارسی باید توسط مترجمان و اساتید آگاه صورت گیرد چرا که به لحاظ زبان تخصصی، نحوه نگرش و فشردگی دائره المعارفی و یا به عبارتی زبان تلگرافی آن در حذف قرینه­ های دستوری، کار چندان سهل و آسان نمی ­باشد.

عنوان مقاله [English]

Geography of Welfare

نویسنده [English]

  • Ali Nuri Kermani (Translator)

Ph.D. Student of Human Geography, University of Tehran

چکیده [English]

The geography of welfare is an attitude in human geography that has been addressing socioeconomic problems as regards social inequalities in developed countries for about three decades.
In developing countries such as Iran, the issue of "basic needs" such as employment, housing, health care, education, social security and, in general, access to social services and their fair distribution are of particular importance. The attention of researchers in the field of geography to the above-mentioned affairs, applied research in this field and the presentation of the results from
these efforts have particular priority.
In fact, human knowledge of geography gains its importance and real status in society provided this science is linked with the socio-economic and cultural life of the people.
The article “Geography of Welfare” whose translation is presented here belongs to the invaluable book The Dictionary of Human Geography, one of the richest human geography encyclopedias in English. More than 35 geographers, including thinkers such as Harvey, Johnston and Haggett have contributed to its compilation. Therefore, the book is a valuable source for those interested in geography and other social sciences. Of course, the translation of this book into Persian should be made by expert translators and professors in the field because it is not easy to carry out, considering the specialized language, the style of writing and compilation of the encyclopedia or, in other words, its telegraphic language by the removal of grammatical symbols.

1- The Dictionary of HUMAN GEOGRAPHY Edited by R.J.Johnston, Derek Gregory, David M.Smith, Consultant Editors Peter Haggett, D.R.Stoddart- Second Edition- 1986. Basil Blackwell Ltd-PP.525-27.
Blackwell Reference ISBN 0 631 146563 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF,UK