نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

دورکاوی یا سنجش از دور دانشی است که با اندازه ­گیری از فاصله دور و بدون تماس فیزیکی، اطلاعات ارزنده­ ای را نسبت به اشیاء و پیده ­های زمین ارائه می­ نماید.
در دورکاوی، اطلاعات قابل بهره ­برداری از طریق اندازه­ گیری و ثبت انعکاس امواج الکترومغناطیسی جو و سطح زمین می­ باشد که به وسیله سنجنده­ ای که برروی ماهواره­ ها تعبیه شده، دریافت و پس از مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن، اطلاعات لازم استخراج می­ گردد.
در برخورد امواج الکترومغناطیسی با هر پدیده، سه عامل عمده انعکاس، جذب و عبور صورت می­ گیرد که میزان هر یک به طول موج انرژی تابیده و نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پدیده بستگی دارد و میزان انعکاس انرژی از هر پدیده روی زمین تابعی از طول موج، خواص ملکولی و درون سلولی پدیده و سایر خصوصیات فیزیکی و ظاهری اشیاء مورد اندازه­ گیری می ­باشد.
اطلاعات ماهواره ­ای حاصله در ابتدا دارای خطاهای مختلف ژئومتری و رادیومتری است که متأثر از وضعیت ماهواره و سنجنده و شرایط جوی و خطاهای هنگام ثبت، انتقال اطلاعات و دیگر موارد ناشی از آن است.
اطلاعات ماهواره­ ای پس از انجام تصحیحات ژئومتری و رادیومتری دارای ارزش شده و سودمند می ­گردند. با انجام تحصحیحات هندسی، اطلاعات ماهواره ­ای آماده تجزیه و تحلیل و بهره ­برداری می ­شود.

عنوان مقاله [English]

A Note on the Principles of Remote Sensing - Part III

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Remote sensing is a science that provides valuable information on objects and land features by
measuring distances from afar and without physical contact. In remote sensing, information can be obtained by measuring and recording the reflections of electromagnetic waves of atmosphere and ground level, which are received by sensors installed on satellites, and after their analysis, the
necessary information is extracted.
There are three major factors of reflection, absorption and passage in the collision of electromagnetic waves with any phenomenon, each of which depends on the wavelength of radiated energy and physical and chemical properties of the phenomenon, and the energy reflection from any phenomenon on the Earth is a function of wavelength, molecular and intracellular properties of the phenomenon and other physical characteristics of the objects under measurement.
The satellite data originally contains various geometric and radiometric errors that are affected by satellite, sensor and atmospheric conditions, as well as errors in recording, transmission of
information and other related issues.
Satellite data become valuable and useful after making geometric and radiometric corrections. By performing geometric corrections, satellite information is readily to for analysis and utilization.

1- GIS: A Management Perspective-3. Remote Sensing.
2- Colwell, R.N.(ed) 1983, Manual of Remote Sensing, 2nd edn, 2vols, American Society of photogrammetry, Virginia.
3- Harris, Ray, Dr. 1987, Satellite remote Sensing, Routledge & Kegan Paul Ltd. New York.
4- Carran, paulj: Principles of Remote Sensing, Longman Scientific and Technical, John & willey & willey & Sons 1988.
5- Remote Sensing of Environment, An Interdisciplinary Journal, Volume 31, March 1990.
6- Volume 33, Number 1, July 1990.
7- Volume 33, Number 2, August 1990.
8- مدیری، مهدی: مبانی و اصول دورکاوی، جزوه درسی