نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

منابع آب بخشی از هیدرولوژی را شامل می­ شود که با خصوصیات آب شناسی که به طور وضوح با بعد زمان و مکان متغیر هستند، مرتبط می­ باشد. اطلاعاتی که در آرشیو موجود است اساساً منابع اطلاعاتی ارزان­ تری را تهیه نموده و این مسئله باید قبل از آن که اقدامات جدیدی آغاز گردد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. برای مطالعات مقیاس کوچک، اندازه­ گیریی ها با وسائل قرار دادی که مبناء آنها زمین است راه حل بسیار مناسبی را برای مسائل مهندسی تهیه و دراختیار قرار می ­دهد. وسایل مبناء زمینی، مستعد کسب داده­ های بسیار دقیق فوق یک گستره فرکانس های زمانی بوده و قادر هستند در هر شرایط جوی عمل نمایند. اشکال اصلی آنها اندازه­ گیری فقط نقطه ­ایست که نماینده کل است. به منظور جبران این عیب تعداد اندازه­ گیری زمینی می­ تواند نسبت به یک نقطه ­ای که به وسیله زمان مورد نیاز برای نصب وسائل، نیروی انسانی جهت نصب آنها، عملیات و تجزیه و تحلیل داده­ ها و مهمتر از همه هزینه خرید و عملیات تعیین گردیده افزایش یابد. روش­های سنجش از دور مستعد اندازه­ گیری تغییرپذیری سطح که هرگز نمی ­توانند از زمین ارزیابی شوند، بوده و تطابق دقت اندازه ­گیری های مبناء زمینی را نیز شامل می­ شوند. اندازه­ گیری کنترل زمینی مثل بازتاب کننده طیفی اغلب باید کسب داده­ های سنجنده شده از دور را همراهی نماید. به نگاره1 رجوع شود.
ادغام تعداد محدودی از اندازه­ گیری­های زمینی می ­تواند از اتلاف وقت بسیار زیاد پرسنل در صحرا جلوگیری به عمل آورد. در این بخش عملکرد سنجش از دور در راستای رفتار سنجی تغییرات هیدرولوژیکی مورد توجه مهندسین عمران است به بحث کشیده می­ شود.

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Water Resources Engineering

نویسنده [English]

  • Alireza Owsati (Translator)

چکیده [English]

Water resources forms part of hydrology that is linked to hydrological characteristics that are clearly variable in time and space. The information contained in the archive basically provides cheaper information sources and this issue should be considered before new measures are initiated. For small-scale studies, measurements with ground-based equipment provide a very good solution for engineering issues. Ground-based devices are able to acquire highly precise data over a range of time frequencies and are able to operate under any atmospheric conditions. Their major fault is that they perform the measurement only for one point that represents the whole. In order to compensate for this defect, the number of ground-based measurements for the point, which is determined by the time needed to install the equipment, manpower for installation, process and analysis of the data, and most importantly the cost of purchase and operation, can be increased.
Remote sensing methods are able to measure surface level variability, which can never be measured from the ground surface, and include the alignment of ground-based measurements precision. Ground-based measurement control, such as a spectral reflector, should often
accompany remote sensing data acquisition. Refer to Figure 1.
Integrating a limited number of ground-based measurements can prevent great waste of the staff’s time in the desert. In this part, remote sensing performance is discussed in terms of behavioral evaluation of the hydrological changes that are of importance for civil engineers.