نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر بسیاری از سازمان هایی که وظیفه را بعهده دارند جهت دستیابی به نقشه ­های رقومی، اقدام به تغییر سیستم های آنالوگ فتوگرامتری به یک سیستم تحلیلی و یا سیستم آنالوگ دیجیتال کرده ­اند.
به کمک کامپیوتر و اتصالات الکترونیکی توانایی تبدیل یک سیستم آنالوگ فتوگرامتری به سیستمی نیمه تحلیلی (دیجیتال) و تحلیلی میسر است.
تکنولوژی یک سیستم آنالوگ به سیستم آنالوگ دیجیتال بسیار پیچیده نبوده و به عبارتی نیازی به تغییرات آن چنانی برروی دشتگاه فتوگرامتری را ندارد و تنها با نصب یک سری encoder برروی دستگاه می­ توان امکان تبدیل حرکت مکانیکی (z وy وx) سیستم اندازه­ گیری به پالس­ های الکترونیکی را ایجاد نمود. این پالس­ها را می­ توان از طریق رابط (برد رابط میان سیستم فتوگرامتریکی و کامپیوتر) به رقوم تبدیل نمود. با یک بررسی اجمالی می­ توان با استفاده از یک کامپیوتر) به رقوم تبدیل نمود. با یک بررسی اجمالی می­ توان با استفاده از یک کامپیوتر مناسب و نصب برد رابط در داخل می­توان با استفاده از یک کامپیوتر مناسب و نصب برد رابط در داخل آن و با به کارگیری از نرم افزار مناسب که سازگاری با برد مورد نظر را دارد امکان برقراری حرکت های خطی به مجموعه­ ای از رقوم را ایجاد می­ نماید. حال آنکه در خصوص یک سیستم تحلیلی نیاز است که مجموعه ­ای از قسمت­ های مکانیکی مربوط به دستگاه را خارج نمود. در این حالت ارتباط بین دستگاه و کامپیوتر دو طرفه می­ باشد لذا لازم است از یک سری موتور در مدار دستگاه استفاده نمود تا شعاع های تصویری (میله­ های فضایی) از حالت مکانیکی با عملکرد فیزیکی خارج و به شعاع های تصویر تحلیلی تبدیل گردند یکی از دستگاه هایی که به سیستم تحلیلی تبدیل گردیده دستگاه B8 می ­باشد.

عنوان مقاله [English]

Examination of a Photogrammetric Analytical System

نویسنده [English]

  • Hamid Enayati

چکیده [English]

Today, with the advancement of computer technology, many of the related organizations have changed the analog photogrammetric systems to Analytical system or digital analogue system in order to achieve digital maps.
With the help of computers and electronic connections, it is possible to transform an analog photogrammetric system into a semi-analytic (digital)
and analytical system.
The technology of transforming an analog system into a digital analog system is not very complicated; in other words, it does not require major changes in the photogrammetric device, and merely by installing a series of encoder on the machine, it is possible to convert the mechanical motion (z, y and x) of the measurement system to electronic pulses. These pulses can be digitized by a connector (connector board between the photogrammetric system and the computer).
It is possible through a brief examination to convert linear movement to a set of digits by using a suitable computer and installing connecting board inside it, and by employing an appropriate software that is compatible with the mentioned board. However, in the case of an analytical system, it is necessary to remove certain mechanical parts of the device. In this case, the connection between the device and the computer is bilateral, so it is necessary to use a series of engines in the circuit of the device, so that the visual radii (spatial rods) be converted from mechanical state with physical function to analytical picture radii. One of the devices that has been transformed into analytical systems is B8.