نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ترکمنستان قبل از آن که در سال 1925 یکی از جمهوری­ های شوروی بشود قسمتی از ترکمنستان مسلمان بوده (دوبلیچ و  مولر 1990، ص9) جمهوری ­های ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان نیز جزء ترکستان سابق بوده ­اند (روآ، اولیویه، ترجمه منصوری، ص53). این جمهوری چند ملیتی است و ترکمن ها ملیت غالب آن را تشکیل می­ دهند. سایر گروه­ های ملی- قومی نظیر روس­ ها، ازبک­ ها، قزاق ­ها و تعداد کمی از تارتارها، اوکراینی­ ها، ارامنه، آذربایجانی­ ها و قره قالپاق ها نیز بعنوان اقلیت­ هایی، در این جمهوری زندگی می­ کنند. اکثریت ترکمن های شوروی در این جمهوری ساکن هستند و تعداد کمی از ترکمن­ ها در ازبکستان، تاجیکستان، و قفقاز شمالی و اُبلست آستاراخان (متعلق به فدراسیون روسیه) زندگی می­ کنند. (بریتانیکا، 1990، ص1100)
ترکمن­ ها از گروه نژادی «یوروپوییدها Europeoida» (یعنی متعلق به گروه اروپایی) هستند که به همراه یک اختلاط نژادی کوچک مغولی هستند (Turkmens, P.484) بدین ترتیب می­ توان آنها را عمدتاً در گروه نژاد قفقازی ه­ای یا سفید طبقه­ بندی کرد، که در عین حال با نژاد زرد نیز کم و بیش اختلاط نژادی دارند.
مذهب ترکمن های سنی- حنفی و زبان آنها ترکمنی (یکی از شعبات زبان آلتایی- ترکی است) دوبلیچ و مولر در مورد ترکمنستان می­ نویسند که ترکمن ­ها هنگامی که اقدامات دولت شوروی برای مدرنیزه کردن ناحیه شروع شده بود مردمی کوچ نشین بوده ­اند(1990،ص9) در حال حاضر تقریباً نیمی از مردم این جمهوری در روستاها و نیمی از مردم این جمهوری در روستاها و نیمی دیگر در شهرهای مختلف آن زندگی می­ کنند.
نیروی انسانی ترکمنستان از لحاظ جنبه ­های کمی و کیفی و موضوعات و مسائل جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در رابطه با این جمهوری تازه استقلال  یافته در این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند. ترکمنستان در حال حاضر یکی از اعضای کشورهای مستقل مشترک المنافع است که اخیراً به عضویت سازمان همکاری اقتصادی اکو پیوسته است.

عنوان مقاله [English]

Demographic, Social, Cultural and Economic Characteristics of the Newly-Independent Republic of Turkmenistan

نویسنده [English]

  • Fatemeh Behforuz

چکیده [English]

Turkmenistan had been part of Muslim Turkestan before it became one of the Soviet republics in 1925 (Dublitch and Muller 1990, p. 9). The republics of Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan were also parts of the former Turkestan (Rawa, Olivier, Translation of Mansouri, p. 53). It is a multinational republic, and Turkmens form the dominant nationality. Other national-ethnic groups such as the Russians, Uzbeks, Kazakhs, and a small number of Tartars, Ukrainians, Armenians, Azerbaijanis and Karakalpak live in the Republic as minorities. The majority of Soviet Turkmens reside in this Republic, and few Turkmens live in Uzbekistan, Tajikistan, and the North Caucasus, and the Astrakhan Oblast (belonging to the Russian Federation). (Britannica, 1990, p. 1100)
Turkmens belong to the European group, which are accompanied by a small Mongolian racial mixing (Turkmens, P.484). Thus, they can be classified mainly as Caucasian or White race, which at the same time is more or less mixed with the yellow race.

The religion of the Sunni Turkmens is Hanafi and their language is Turkmen (one of the branches of the Altai-Turkish language). Dublitch and Mueller write about Turkmenistan that, when the Soviet government began to modernize the area, the Turkmen were nomadic (1990, p. 9). Nearly half of the people in the republic now live in villages and half of the people in the cities.
The Turkmen manpower has been discussed here in terms of quantitative and qualitative aspects and demographic, social, cultural and economic issues in relation to this newly independent republic. Turkmenistan is currently a member of the Commonwealth of Independent States, which has recently joined the ECO Economic Cooperation Organization.

1- De Blij, Harm J. and Muller, Peter O. 1990 Student Global Update/Geography: Regions and Concepts, 5/E, March 15,1990.
2- Dewdney, Joun. Population Change in the Sovier Union: 1979-1989, Geography, 1990, PP.273-277 Europa Yearbook, 1991.
3- Hammond Superior Map of the Union of Soviet Socialist Republic, Conic Projection, Hammond Incorporated, Maplewood, N.J. USA, 1991.
4- Johnston, R.J., Gregory, Derek., Smith, David. (Second Edition), The Dictionary of Human Geography, Blackwell, Great Britain, 1990.
5- Kingkade, W. Ward. Panel on Nationalism in the USSR; Environmental Territorial Aspects, 1989, Winston Son, Inc.
6- Lewis Rober A. Panel in Nationalisn in the USSR: Environmental and Territorial Aspects, V.H. Wivston Son, Inc., 1989.
7- Newsweek, Special Report., Old Chessboard, Dangerous New Policies, February.3,1992, PP.18-22.
8- Ogden, Christopher., "Central Asia: The Next Crisis", Time: International, December. 16,1991,No., 5,P.18.
9- Sobolev, Lenoid. USSR Census 1989, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow, 1989.
10- Soviet Union, General Map., 1:7000000, Hallwagverlag AG Bern Und Stuttgart., VEB Herman Haack/Geographische Anstalt Gotha., Printed, in Bern Switzerland.
11- The Statesman,s Year-Book, 128th edition, 1987-8, Great Britain, 1987, PP,1278-1289.
12- The States man's Year- Book, 128th edition, 1991-92.
13- The Macmillan Press Ltd., 1991, London and Basingstoke.
14- The Economist, Soviet Central Asia.
15- The Next Islamic Revolution, Sept 21st, 1991, PP.30,31.
16- The Economist, Ruissia's Future: Whither the Flying Troika? December 7th 1991, P.28.
17- The Encyclopaedia Britanica, University of Chicago, USA, 1990.
18- Time: International, Into The Void, September. Q,1991.
19- Turkmens/ Turkmen Soviet Socialist Republic, written by: M. Annanepesov (Up to 1917) N.Atamaedov (after 1917), PP.484,486,487.