نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدل­ های Over determind با استفاده از روش LSM که به مسئله Adjustment معروف است حل می­ گردند. و یکی از کارآمدترین کاربردهای اجستمنت در نگرش آماری بر مسئله تعیین موقعیت به صورت ارائه مختصات و دقت یک نقطه به شکل Interval estimation, Point esti می ­باشد. تعیین موقعیت نقاط متحرک از بسیاری لحاظ به ویژه استراتژیکی، اقتصادی و... دارای اهمیت  فوق­ العاده­ ای می­ باشد. مسئله دارای زمینه تاریخی نیز می ­باشد. مسئله تعیین موقعیت کشتی ها با استفاده از وسایل ساده ­ای مانند سکستانت خورشیدی و جل مدل Determind به طریقه مکانیکی- محاسباتی با استفاده از نقاله هیدروگرافی و ترسیم نمونه­ ای از آن می­ باشد. در حل مسائل اجسمنت نقاط ثابت زمان مشکل خاص نمی­ باشند اما در مورد نقاط متحرک بسیار مهم است.

عنوان مقاله [English]

Application of Parallel Architecture and Optical Systems in Positioning of Moving Points

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Yari

چکیده [English]

    “Over Determined” models are solved using the LSM method known as the Adjustment problem. One of the most efficient applications of Adjustment in statistical analysis of the problem of positioning is the presentation of coordinates and precision of a point in the form of Interval estimation, Point esti.
Determining the position of moving points is of great importance in many respects, especially strategic, economic, etc. The issue also has a historical background. The problem of determining the position of ships using simple tools such as a solar sextant and solving the Determined model in a mechanical-computational way using a hydrographic protractor and its drawing samples of it. Fixed points are not of special trouble in solving the Adjustment problem, but it is very important for moving points.

1- In Search of The Laser Eraser (The Economist July 1985).
2- The Computer That Runs on Light ( The Economist July 1985).
3- Building a Parakkel Comuter Means Starting All over Again. (The Economist March 1985).
4- Encyclopedia of Computer Science And Engineering Ralston- Reilly.
5- Guide To GPS Positioning Canadian GPS Associates 1986.
6- Geodesy The Concepts, P.Vanick-E.Kriko. 1987.