نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه از یک سو و فقر اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد ملی کشورهای مذکور از سوی دیگر، مردم ساکن این کشورها را در تنگنا قرار داده است. در بررسی به عمل آمده، علل عقب افتادگی بسیاری از کشورهای یاد شده که به رغم برخورداری از مواهب طبیعی بسیار و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی، پذیرای فقر و محرومیت شده ­اند. محدودیت سطح دانش فنی و عدم آگاهی از نحوه بهره­ برداری از پتانسیل­ های موجود در کشور به عنوان یکی از نکات مهم و اساسی خودنمایی می­ کند، در همین ارتباط حتی بسیاری از کشورهای نفت خیز که ظاهراً جزو ممالک ثروتمند جهان محسوب می­ شوند نیز به دلیل اتکا به نفت و عدم ایجاد تنوع در منابع درآمد، همواره با مشکلات عدیده­ ای در صحنه اقتصاد ملی روبرو بوده­ اند.
 بدیهی­ ترین پیامد حاصل از این شرایط آسیب پذیر بودن منبع واحد این درآمد، و حرکت به سمت بحران­ های اقتصادی و سیاسی است. یکی از منابع عمده ایجاد درآمد و رهایی از مشکلات مربوط به محدودیت منابع درآمد ملی در صحنه بین­ المللی، « صنعت توریسم» است که در نیم قرن اخیر توانسته جای پای مناسبی در روابط بین­ المللی گذارده و با ایجاد پیوند میان کشورهای مختلف منبع درآمد عظیمی برای بسیاری از کشورهای جهان گردد. ضمن اینکه برقراری ارتباط میان ملل مختلف از مجرای «جهانگردی» و آشنایی آنها با فرهنگ­ ها، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی و فرهنگی یکدیگر موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی ملل را فراهم آورده و در بسط روابط بین­الملل نیز سهم بسزایی داشته است. ولی در این میان صنعت توریسم در ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

عنوان مقاله [English]

Preparation of Tourist Maps of Iran Using Satellite Images

نویسنده [English]

  • Hosein Komsari

چکیده [English]

The increasing population of the world, especially in developing countries on the one hand, and economic poverty and low levels of national income of these countries on the other, have put people of these countries under pressure. In the studies regarding causes of backwardness of these countries and widespread poverty and deprivation across them despite the fact that they enjoy many natural benefits and potential sources of income, the low level of technical knowledge and lack of awareness of how to exploit the country’s existing potentials are amongst the key points. In this regard, even many oil-rich countries, which appear to be among the richest countries in the world, have always faced many problems in the national economy because of their reliance on oil and lack of diversification in their sources of income. The most obvious consequence of these conditions is the vulnerability of this single source of income, and the move towards economic and political crises. One of the main sources of income generation and the elimination of problems related to the limitations on national income sources in the international arena is the "tourism industry", which in the last half century has managed to gain a significant foothold in international relations and has provided many countries with an enormous source of income through creating links between various countries in the world. Moreover, communication between various nations through the channel of "tourism" and their familiarity with each other's cultures, customs and historical and cultural backgrounds has strengthened the social ties among the nations and has contributed to the expansion of international relations. But what about the tourism industry in Iran?

1-  گزارش جهانگردی خارجی ایران در سال 1370- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر برنامه­ریزی و امورفنی.
2- گزارش جهانگردی خارجی ایران در سال 1370- مقاله مطرح شده در کنفرانس ملل 1989- ISPRS    توکیو- ژاپن.