نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله فعالیت­ های انجام گرفته طی دو سال اخیر شرکت هانسالوفت بیلد (HANSA LUFTBILD) را در جهت به کارگیری سیستم GPS در زمینه­ های نقشه ­برداری در ناوبری هوایی، مثلث بندی هوایی شرح می­ دهد. در کنار آشنا شدن با مؤلفه­ های مختلف این سیستم، تأکید اساسی ما آشنا نمودن با نتایج عملی به دست آمده از ناوبری هوایی براساس سیستم GPS می­ باشد. بخش دیگر این مقاله به کارگیری روش کینماتیک (متحرک) GPS را با توجه به محاسن و معایب این تکنیک، جهت نقشه ­برداری هوایی مورد نقد و بررسی قرار می­ دهد.

عنوان مقاله [English]

New Results from Photography Flights Along With GPS

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translation)

چکیده [English]

This paper describes the activities undertaken by HANSA LUFTBILD Corporation over the past two years to employ a GPS system for surveying activities in the fields of air navigation and triangulation. Along with familiarity with the various components of this system, our basic emphasis is on making the readers acquainted with the practical results of GPS-based air navigation. The other part of this paper reviews the use of kinematic GPS approach, considering advantages and disadvantages of employing this technique in aerial surveying.

-Ackermann F. (1988): Combined Adjustment of Airborne Navigation Data and Photogrammetric Blocks ISPRS Congress, Comm.III.Kyoto.
- Global Positionsbestimmung fur die Aerotriangulation mitdem Navstar Glohal Position ing System. DGK Series C,No.359.
- Frieb,P.(1991): GPS supported aerial triangulation-empirical results. 2nd International Workshop High Precision Navigation, Freudenstadt.
- Grimm, A.(1992): Navigation and Positioning for Remote Sensing Flights. ISPRS Congress, Comm. I,Washington.
- Herms, P.(1991): Einsatz von CCNS/GPS und RMK Top-Neue Erfahrungen und Uberlegungen zur Bildflugnavigation. Photogrammetric Week, Stuttgart.