نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این بررسی به منظور مشخص نمودن عوامل مؤثر جغرافیایی، از نظر پتانسیل و استعداد طبیعی، و توسعه و شناخت محدودیت ها و عوارض ناشی از روند گسترش توسعه تحت عنوان سیر تحول و جهات گسترش شهر تهران، اقدام به ارائه الگویی در مطالعات شهری و روستایی شده است. زیرا دانش و تکنولوژی اطلاعات گرافیکی (نقشه، عکس هوایی، تصاویر ماهواره ­ای) را به کاربرد و با بهره­ گیری از نقشه­ ها، عکس ها و تصاویر تهیه شده در زمان­ های مختلف از شهر تهران، اطلاعات گسترده ­ای را از چگونگی توسعه و سیر تحول و جهات توسعه حاصل نموده و ضمن انجام نمونه­ هایی در راستای بررسی زمینی و کار میدانی، صحت اطلاعات فوق را به جهت ارائه برنامه ریزی، ساختمانی و بهسازی شهر آزموده است.

عنوان مقاله [English]

Application of Graphic Information in Urban Studies - Case Study: Tehran (1)

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee

چکیده [English]

In this study, in order to determine effective geographical factors in terms of potential and natural talent and development, and to recognize the constraints and complications caused by the developmental trend under the heading of the evolution and directions of the expansion of Tehran, a model has been proposed in urban and rural studies. This study has employed the knowledge and technology of graphic information (map, aerial photos, satellite imagery), and through exploiting maps, pictures and images produced at different times from Tehran, has collected broad information about the development and evolution and development directions and, while carrying out examples of land surveying and fieldwork, has verified the information in order to provide planning for city construction and improvement.

1- رهنمای،دکتر محمدتقی، توسعه تهران و دگرگونی در ساختار نواحی روستایی اطراف، فصلنامه جغرافیایی ش 16.
2- سینجر، پل، اقتصاد سیاسی شهرنشینی.
3- سعیدنیا، مهندس احمد، مکان شهر تهران، محیط شناسی، ویژه نامه تهران، ش15، مؤسسه مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران.
4- شکویی، دکتر حسین، جغرافیایی شهری، جلد اول.
5- مدیری، مهندس مهدی، نشریه علمی و فنی سپهر، ش8، زمستان72.
6- مدیری، مهندس مهدی، تاریخچه نقشه برداری ایران و جهان.
7- مهدوی، دکتر مسعود، جزوه درسی، مقدمه­ای بر روش­های تهیه نقشه­های موضوعی گروه آموزشی جغرافیایی دانشگاه تهران، بهمن ماه 1368.
8- نظریان، دکتر اصغر، گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرکهای اقماری، فصلنامه جغرافیایی، ش2.
9- Bahrambeygui, H, Tehran, Anurban, analysis.
10- Keeble,lewis. Principles and practice of Town and country planning, 1961.
11- Keeble, lewis Town planning, made plain, 1983.