نویسنده

چکیده

در همین رابطه پروژه ­های ناسا NASA با بهره گیری از دوربین های Itek با کادر بزرگ 26×23 سانتیمتر که دارای عدسی با فاصله کانونی 30 سانتیمتری است (30=F) دنبال می­ شود (سال 1979 Doyle) این دوربین­ ها به طور مستقیم در قسمت خارجی پالت که در محل بارشاتل قرار دارد نصب گردیده است. در این زمینه به نگاره­ های (16 تا 19) رجوع شود. مختصات این دو دستگاه دوربین را در جدول 3 مشاهده نمایند.
مقیاس و قدرت تفکیک زمینی عکسبرداری توسط این دو دوربین بسیار آسان می­ باشد؛ ویژگی اصلی این دوربین ها را می­ توان در اندازه ­های پرسپکتیوی آنها ملاحظه نمود. دوربین­ های Itek LFC در حقیقت ایده ­ای از دوربین ­های شناسایی و تهیه نقشه نظامی آمریکا است که از کادر 46×23 سانتیمتر برخوردارند. این دروبین ها قادرند هم به صورت مسیر متقاطع (Cross-track) و با در  امتداد مسیر (Along-track) عمل نمایند. که کیفیت هندسی بهتر مورد بهره­ برداری قرار می­ گیرند. در حالتی که از عدسی با کیفیت هندسی بهتر مورد بهره برداری قرار می­ گیرند. در حالتی که از عدسی با فاصله کانونی 30 =F سانتی متر در این دوربین ها استفاده می­ شود یک پوشش زاویه ­ای باز °74 با یک نسبت ارتفاع به بازعکس 6/0 (برای 60% پوشش) در جهت امقداد مسیر حاصل می ­شود.

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Preparation of Topographic Maps

نویسنده [English]

  • Alireza Owsati (Translation)

چکیده [English]

In this regard, NASA's projects are currently conducted using Itek cameras with a large 26 × 23 cm frame and enjoying a lens with a 30-cm focal length (F=30) (1979 Doyle). These cameras are directly installed on the outer part of the pallet, which is set at the place of shuttle’s load. In this regard, refer to Figures 16-19. See the specifications of these two cameras in Table 3.
The ground scale and resolution of photography by these two cameras are very easy to capture; the main features of these cameras can be seen in their perspective dimensions. The Itek LFC cameras are, in fact, an idea within ​​the programs of developing American military surveying and identifying cameras with a 46x23cm frame. These cameras are capable of acting in both cross-tracking and along-tracking manners, and the case enjoying lens with higher geometric quality is utilized. In the case of a lens with a focal length of F = 30 centimeter in these cameras, an open angular cover of 74o with a ratio of height to wide image of 0.6 (60% coverage) in the direction of the path is obtained.