نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده

یکی از روش ­های تشخیص الگوی لرزه زمین ساخت در بعد فضا و زمان، بررسی رخداد کرنش با استفاده از ثبت تغییرات پوسته زمین به طور دائم با بهره­ گیری از شبکه ­های monitoring  ژئودزی و مشاهدات ماهواره­ ای و فضایی است در این مقاله روش آنالیز جابه جایی در شبکه ­های ژئودزی به روش GPS به تفصیل تشریح و ضمن اشاره به نکات مهم در برنامه­ ریزی مشاهدات ماهواره ­ای GPS  دقت­ های لازم جهت این امور و مزایای استفاده از این روش و نهایتا روش انالیز استرین و حصول به پارامترهای max shear,dilatation  به منظور تفسیر جابه جایی در این شبکه­ ها به دو روش تفاضل محدود و روش المان­ های محدود Finite Element Approoch به تفصیل تشریح می­ گردد.

عنوان مقاله [English]

Prediction of Earthquake Through Strain Analysis of Displacement Networks by the Finite Element Method Using GPS

نویسنده [English]

  • Ramin Kiamehr

Master Student, K.N Toosi University of Technology

چکیده [English]

One of the methods for determining the seismic pattern in space and time is to study the occurrence of strain by registering changes in the Earth's Crust constantly using geodetic monitoring networks and satellite and spatial observations. In this paper the method of analysis of movement in geodetic networks by GPS method is described in detail, and, while highlighting the important points in GPS satellite observation planning, the accuracy necessary for these issues, the advantages of using this method and finally the method of strain analysis and obtaining the maximum shear and dilatation parameters in order to interpret the displacement in these networks by finite difference and finite element methods are described in detail.

1-   Gunter Steeber. Satellie geodesy, watter de Gruyter 1993.
2-   Remondi B.W. Global Positioning System, J. collinds 1992.
3-   Mueller. II. International GPS Geodynamics service, GPS Bulletin, 4(1): 7-16.
4-   Sjoberg, L.E. The establishment of GPS Deformation Network, Great Britiain. 1992.
5-   Wells D.Guide To GPS Positioning, Canadian GPS associates, 1987.
6-   Grafarend E.W, The Finite Element Approach To TheGeodetic Deformation Parameters, 1992.
7-   Kennie Tj.M,Engineering Survering to chnology, Blackie and son,1990.
8-   Krakiwskyp, Vanicek, Geodesy The concept, ELESVER, 1986.