نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای اقلیم شناسی

چکیده

شهرستان گلپایگان یکی از شهرهای  استان اصفهان که در فاصله 180 کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان و  350 کیلومتری جنوب غرب تهران واقع شده است.
ارتفاع شهر گلپایگان حدود 1818 متر و ارتفاع متوسط متوسط حوضه آبخیز گلپایگان 1/2212 متر از سطح دریا می­باشد که 63 درصد سطح حوضه ارتفاعیبیش از 2100 متر دارد (نمودار شماره یک) به همین خاطر حوضه گلپایگان یکی از مناطق مرتفع ایران محسوب می­گردد. و یخبندان منطقه طولانی مدت و خطر ان در تمام حوضه 7 ماه می­باشد.
بارش برف یکی از ویژگی­ های معمول اقلیم گلپایگان می ­باشد و از اوایل آذرماه احتمال بارش آن زیاد بوده و اغلب سال ­ها در طول زمستان زمین پوشیده از برف است. به همین سبب مردم منطقه گلپایگان در این زمینه باورها و عقاید جالبی دارند و اصطلاحاتی را به کار می­ برند که توجه به آن­ها به شناخت واقعیت ­های اقلیمی حوضه و پی بردن به آداب و سنن و عناصر فرهنگی مردم منطقه کمک می­ کند.
نویسنده در این مقاله سعی در تببین باورها و اعتقادات مردم منطقه گلپایگان در زمنیه برف و یخبندان و تلفیق آن با موارد علمی دارد. شاید از  این طرق به مسایل اقلیمی و زیست محیطی ناشی از برف و یخبندان و فرهنگ عامیانه مردم در این زمینه اشاره ­ای گذرا شده باشد.

عنوان مقاله [English]

Consideration of the Culture of the People of Golpayegan Regrading Popular Climatology of Snow

نویسنده [English]

  • Mohammad Mosayyebi

Ph.D. Student in Climatology

چکیده [English]

Golpayegan is one of the cities of Isfahan province, located 180 km northwest of Isfahan city and
350 km southwest of Tehran.
The altitude of the city of Golpayegan is about 1818 meters and the average height of the Golpayegan watershed is 2122.1 meters above the sea level, and 63 percent of the of the area of the basin has an altitude greater than 2100 meters (Figure 1). Therefore, Golpayegan Basin is considered as one of the highlands of Iran, in which the frosts are long-lasting and their danger
period throughout the basin is 7 months. Snowfall is one of the typical features of Golpayegan’s climate, and from late November on its precipitation possibilities are high and in most of the years the area is covered with snow throughout the winter. For this reason, the people of the Golpayegan region have developed interesting beliefs and ideas about these matters, and they use terms whose study can help understanding the climatic realities of the basin and traditions and cultural elements
of the people of the region.
The author attempts to elucidate the beliefs of the people of the Golpayegan region concerning snow and frost, and to combine it with scientific subjects. Perhaps, in this way, there can be a passing point to the climate and environmental issues caused by snow and frost as well as the popular culture of people in this regard.