نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جهت مشخص شدن نحوه عملکرد موقعیت کینماتیکی دوربین هوایی که از طریق سیستم GPS تعیین گردیده است، دو نوع پرواز جداگانه در کشور فنلاند انجام پذیرفت. اولین پرواز آزمایشی برای یک بلوک کوچک تحت شرایط هوایی نامطلوب انجام پذیرفت که نتایج به دست آمده حکایت از وجود پتانسیل بالای GPS در تعدیل بلوک به روش تحلیلی (bundle block Adjustment) نموده است.
دومین پرواز یک پرواز کاملا کاربردی و توجیه شده بود که بر روی یک بلوک پروازی در حد متوسط انجام پذیرفت که با وجود مسائل معمول مطروحه در این بلوک نتایج به دست آمده بسیار رضایت بخش بود. مثلث­ بندی هوایی انجام گرفته توسط اطلاعات ماهواره­ ای، جهت تهیه نقشه­ های 1:5000 و مقیاس­ه ای کوچکتر به روش کینماتیک GPS در کشور فنلاند بسیار خوب و رضایت بخش بوده است. از طرفی تعداد نقاط کنترل که می­ توان برای آن در نظر گرفت به طور قابل ملاحظه ­ای کاهش یافته و این موضوع ما را به سمت صرفه جویی مالی و زمانی نسبت به روش معمول کلاسیک هدایت می­ نماید.

عنوان مقاله [English]

Application of the GPS Kinematic Method for Triangulation in Finland

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translation)

چکیده [English]

Two separate types of flights were made in Finland to determine how the position of the aerial camera is determined by the GPS system. The first test flight was conducted for a small block under adverse weather conditions, with the results indicating a high potential for GPS in modifying
the block through the “Bundle Block Adjustment” analytical method. The second flight was a fully functional and justified flight that was performed on an average-level flight block, which, despite the usual issues confronted in this block, the results were very satisfying. Air triangulation carried out by satellite data was very good and satisfactory for preparing maps of 1: 5000 and smaller scale by GPS kinematic method in Finland. On the other hand, the number of control points that can be considered for it is considerably reduced, and this leads us to save money and time compared to the usual classical approach.

اکرمن اف: قوانین اجرایی و مدل­های دقت جهت مثلث بندی هوایی به کمک GPS- 1992.
آندرسن ت: تجربیات در به کارگیری روش کنیماتیک (متحرک) GPS در طول مثلث بندی هواییدر کشور نروژ، 1989.
بلوکاس ت: 1992 و کنترل کیفی سرشکنی مرکب و فتوگرامتری و داده­های GPS.
دورر- ای: 1990، مثلث بندی هوایی و روش کنیماتیک GPS، یک مطالع مقایسه­ای.
فری پ: 1990، تعیین موقعیت و روش کنیماتیک برای مثلث بندی هوایی.
فری پ: 1992، تجربیات عملی در مثلث بندی هوایی به کمک سیستم GPS.
لی کی: 1992، روش­ها و نتایج سرشکنی مرکب در استفاده با تعیین موقعیت کنیماتیک توسط GPS  و داده­های فتوگرامتری.
سارجاکوسکی ت: 1988، روشس خودکار و اتوماتیک در سیستم­های بلوک اجستمنت فتوگرامتری.