نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هرسیستم اطلاعاتی می­ تواند به سادگی یک سیستم دستی و یا به پیچیدگی سیستم اطلاعات کامپیوتری باشد.
در یک نگاه سیستم های اطلاعاتی که در موارد مختلف استفاده می­ شوند، متنوع به نظر می­ رسند. لیکن در واقع همه دارای هدفی مشترک می­ باشند که فراهم نمودن یک روش قراردادی جهت گردآوری، ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان بوده و به تعبیری می­ توان گفت که حجم محدودی از اطلاعات تخصصی را برای بهره بردار و یا اینکه طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف را در رفع احتیاجات، مجموعه گسترده کاربران را می­ پوشاند به عنوان مثال:
کتابخانه­ ای را می­ توانیم به صورت یک سیستم دریافت دستی اطلاعات در نظر بگیریم. کارت های فهرست کتابخانه، پایگاه اطلاعاتی را تشکیل داده و مجموعه کارکنان کتابخانه، استفاده کنندگان از کتابخانه، مقررات اداری، تجهیزات (کارت ها) و داده ­ها (کتاب ها) سیستم اطلاعات را تشکیل می­ دهند. در یک سیستم اطلاعاتی اتوماتیک، افراد و داده­ ها مانند سیستم دستی است لیکن تجهیزات و مقرارت تغییر می ­یابند. در سیستم اتوماتیک به منظور ذخیره سازی و نگهداری از داده ­ها، لازم است از نرم افزار و سخت افزار مناسبی استفاده کرد و در جائی که حجم عظیمی از اطلاعات وجود داشته باشد وجود سیستم های اتوماتیک امری ضروری است.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Any information system can be simply a manual system or a complex
computer one.
In a general view, information systems that are used in different ways seem to be diverse. But in fact all have a common goal, which is to provide a conventional method for collecting, storing, processing and providing information. In other words, it can be said that it covers a limited amount of specialized information available for the user, or a wide range of information on various topics in meeting the needs of a wide range of users; for example:
We can consider a library as a system of manual reception of information. Library catalogue cards comprise a database and the library staff, library users, administrative regulations, equipment (cards), and data (books) form the information system. In an automatic information system, people and data are like a manual system, but equipment and regulation change. In an automated system, it is necessary for storing data to use appropriate software and hardware, and where there is a huge amount of information, the existence of automated systems is essential.