نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

GPS (یا سیستم تعیین موقعیت جهانی) یک NAVATAR (یا سیستم ناوبری با استفاده از زمان و فاصله) است. این سیستم توسط وزارت دفاع آمریکا در حال تکوین است. امور مربوط به ایجاد این سیستم از سال 1973 با ترکیب دو پروژه نیروی هوایی و دریایی آمریکا شروع شده است. طرح این دو پروژه نیروی هوایی و دریایی آمریکا شروع شده است. طرح این دو پروژه از سال 1960 برای ایجاد سیستم ناوبری یک طرفه به صورت جداگانه به تصویب رسیده بود.
GPS از سه بخش تشکیل شده که عبارت هستند از:
الف) ماهواره ­ها؛
ب) کنترل کننده سیستم؛
ج) استفاده کنندگان از سیستم.

عنوان مقاله [English]

Introduction to GPS

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalan

چکیده [English]

GPS (or Global Positioning System) is a NAVATAR (or Navigation System Using Time and Distance). This system is being developed by the U.S. Department of Defense. The creation of this system has begun since 1973 by combining the U.S. Air and Navy Forces’ projects. The plan of these two projects had been approved separately since 1960 for creation of a one-way navigation system.
GPS is formed by three parts, namely satellites, system controller, system users.

1- Guide to GPS Positioning D.Wells, Canadian GPS ASSOCIATES.
2- GPS Accuracy For Civil Marine Navigation. G.W. Zachmann, A paper Presented at national marine electronics association, Boston, Massachusetts, October 11, 1988.
3- GPS Perspectives. T.A.Stansell, JR., Paper Presented at international navigation congress, Sydney, Australia, February 2-5, 1988.