نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تصویرهای این مقاله را  در فاصله 45 سانتی متری چشم ­های خود قرار دهید. هر یک از آنها نیمی از کره زمین را درست برابر به اندازه ­ای که زمین از فاصله چهل هزار کیلومتری در فضا بنظر می­ رسد نشان می­ دهد.
ولی هیچ فضانوردی هرگز زمین را بدین صورت نخواهد دید، زیرا در این تصویرها پوششی از ابر که پیوسته بخش عمده ­ای از کره زمین را پنهان می­ سازد از میان برداشته شده است.
در این تصویرها کره زمین بدون پوشش ابرها از جهت­ های مختلف نشان داده شده است. بسان کلاف درهم پیچیده ­ای از دشت­ ها و کوه ها، به صورت دنیائی از آب در زیرقطب­ های پوشیده از یخ که گاه روبه خورشید و گاه پشت به آن در گردش است. بشر وابسته به زمین پدیده­ های پراکنده دانش جغرافیا را تنها از راه مشاهده جزئیات آن درک می ­کند، مانند جوربازی که بازیکنان باید قطعه ­های جدا و گوناگون یک شکل یا نقشه را باهم جور کنند و آن را به دست آورند. در این تصویرها نیز شکل زمین کامل شده است زیرا با قرار دادن قطعه­ های گوناگون، در کنار یکدیگر دور تا دور کره زمین را می­ توان دید.

عنوان مقاله [English]

Around the World (Earth's Landscape From Space)

چکیده [English]

Put the images of this article at a distance of 45 cm from your eyes. Each of them shows half of the earth exactly the same size as the Earth looks from a
distance of about 40,000 kilometers in space.
However, no astronaut will ever see the Earth in this way, since in this images the cover of cloud that steadily conceals a major part of the planet has been eliminated.
In these images, the planet is shown in various directions without any cloud cover; like a tangled mass of plains and mountains, or a world of water and ice-covered poles that is sometimes facing toward the sun and sometimes back to it. The earth-stuck humanity understands the scattered phenomena of geography only through the observation of its details, like a kind of jigsaw puzzle in which players must fit the separate pieces of a distinct shape or map and accomplish the whole. In these images, the shape of the earth is also complete, because by putting different pieces together the totality of the earth can be seen.