نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله راجع به تعیین ماتریس وزن مشاهدات از طریق ماتریس وریانس کووریانس مختصات است. در این مقاله روش جدیدی ارائه شده که می­ تواند بر مشکل طراحی «ماتریس معیار مناسب» قایق آید. این روش شبیه سرشکنی کمترین مربعات مشاهدات نقشه ­برداری است، و برحسب اهداف شبکه ­های کنترل، قادر است دقت مورد نیاز را تحت شرایط عملی بوجود آورد، یعنی تأمین دقت طرح با حداقل امکانات یا طراحی مطمئن همراه با دقت مورد درخواست و حداقل امکانات.

عنوان مقاله [English]

A Method For Optimization of Surveying Network

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalan (Translation)

چکیده [English]

This paper describes the determination of the weighted matrix of observations through variance and co-variance matrices. In this paper, a new method is proposed that can solve the design problem of a "suitable criteria matrix". This method is similar to the least squares adjustment of surveying observations and, based on objectives of control networks, it can create the required precision under practical conditions, that is to provide the precision of design with minimum of facilities or safe design with required precision and minimum facilities.

1- Grafarand, E.W 1974 "Optimization of Geodetic Networks" The Canadian Surveyor, 28(5), December 1974, PP. 716-723.
2- Baarda, W. 1973. "S-translations and Criterion Matrices" Neth Geod., Pub on Geod., New Series 5, no 1, Delf (1973).
3- Wimmer, H. 1981, "Second order Design of Geodetic Criterion Matrix" Paper Presented at the Symposium on Geodetic Computations, Munich, August 31- September 5, 1981.
4- Anderson, E.G. 1982. "Towards total Optimization of Surveying and Mapping systems" Paper Presented at the Symposium on Survey Control Networks, Aalborg University center, Denmark, July 1982.
5- Zhang Bingcai 1987. "Quadratic Discrete Optimization" Technical Papers, 1987. ASPRS- ACSM Annual Convention, volume 3, PP.52-60.